Region Skåne stärker området kultur och hälsa

Anita Jensen är forskare och arbetar för Region Skåne som ny kultur- och hälsostrateg på Region Skånes kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Tjänsten som kultur- och hälsostrateg är en gemensam satsning och finansieras av både Region Skånes kulturnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Mitt uppdrag är också att främja samarbete tvärsektoriellt mellan primärvården och Kulturförvaltningen. Den 21 maj kommer vi att arrangera en kultur- och hälsakonferens i Skåne för aktörer inom olika områden.

Region Skåne verkar sedan många år inom området kultur och hälsa och har arrangerat flera olika konferenser såväl nordiska, som nationella och regionala för att främja utvecklingen inom området och till andra sektorer i samhället. Under åren har Region Skåne gett stöd till många kultur och hälsoprojekt. Som forskare och strateg fortsätter Anita Jensen att utveckla området med bas i kopplingen mellan kultur och primärvården.

Hur ser du på ditt uppdrag?

- Jobbet som kultur- och hälsostrateg i primärvården ser jag som en spännande utmaning. Det ger mig möjlighet att medverka till hälsa genom att konst och kultur ses som ett användbart verktyg i ett hälsostrategiskt perspektiv, vi ser att den inriktningen ökar i de andra nordiska länderna.

Berätta om dina erfarenheter från området.

- Under många år har jag arbetat inom kultur och hälsa som projektledare och forskare i bland annat Storbritannien och Danmark. Mitt uppdrag har varit att hjälpa till att bygga broar mellan kultur- och hälsovårdssektorn i olika tvärvetenskapliga sammanhang.

Vilket fokus har du som forskare?

- Jag har fokus på vilken roll konst- och kulturaktiviteter kan spela i människans psykiska hälsa och generella välbefinnande. Jag är också intresserad av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kultur- och hälsofrågor. Det tvärvetenskapliga samarbetet har jag aktivt arbetat med för att sätta dessa områden i blickfånget i Danmark och Norden. 

Anita är medlem i ett nätverk för nordiska forskare som är intresserade av det tvärvetenskapliga fältet för konst, kultur, hälsa och välbefinnande.

- Jag har bland annat publicerat några artiklar om ”Kultur på recept’”, varit med att starta Nordic Arts & Health Research Network och är redaktör på en ny nordisk tidning ”Nordic Journal of Arts, Culture and Health”.

Anita har en master i visuell kultur från Middlesex University i Storbritannien och PhD. från University of Nottingham och är knuten till Aalborg Universitet i Danmark som postdoc researcher.

Kan du berätta hur området kultur och hälsa ser ut i Danmark respektive Sverige?

- I Danmark har man först på senare år börjat forska och undersöka området kultur och hälsa. I Sverige har forskningen pågått en längre tid. Redan 2006 avsatte Vetenskapsrådet 5 miljoner kronor för vetenskapliga studier inom området. Vidare finns det många fler kultur- och hälsosatsningar i Sverige än i Danmark. Det beror i sin tur på att i Sverige har området varit tydligare på den politiska agendan samt att fler svenska högskolor och universitet har ägnat sig åt forskning inom området.

Är det något land i Norden som kommit längre när det gäller kultur och hälsofrågorna? Om ja på vilket sätt?

- Dessvärre har inget land i Norden någon nationell samordnare för området, undantaget i Finland, som under åren  2010 - 2014 hade ett nationellt fokus på att främja trivsel och hälsa genom att använda sig av av konst- och kulturaktiviteter.

- I de nordiska länderna finns många regionala och lokala kultur och hälsa-projekt, satsningar och studier såväl inom sjukvården, äldreomsorgen, inom patientorganisationer som i skolor och på kulturinstitutioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter