• Skånskt nätverk för offentlig konst (NOKS) är ett av nio projekt som får bidrag för kommunsamverkan. På bilden: Kalven, skulptur av Lena Lervik, 1979. Foto: Kristianstad kommun, Claes Sanden

Region Skåne satsar 1,9 miljoner kronor på kommunsamverkansprojekt

Utlysningen av kommunsamverkansmedel har skapat ett stort engagemang i kommunerna. De nio projekt som får bidrag involverar 29 skånska kommuner vilket ger en god geografisk spridning i hela regionen.

Bidrag till kommunsamverkansprojekt inom kulturområdet utlystes under sommaren 2019. Med bidraget vill Region Skåne stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska få möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv. Bidraget ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne och det professionella kulturlivet.

Totalt skickades sexton ansökningar in. Det totala ansökningsbeloppet var på 4 941 100 kronor. Nio ansökningar beviljas till ett sammanlagt belopp om 1 918 000 kronor.

Beviljade projekt

Förstudie – knyta KKN samt konst till Skåneleden på landsbygden, Osby kommun och Östra Göinge kommun: 278 000 kronor 

En förstudie av hur kommunerna på ett hållbart sätt kan tillgängliggöra konst, kulturarv och kreativa näringar för fler på landsbygden i koppling till Skåneleden. Projektet syftar även till att sprida exempel på hur små landsortskommuner kan arbeta med att tillgängliggöra och öka intresset för kvalitativ konst och kultur.

Dansen i dig, Åstorps kommun, Klippans kommun och Båstad kommun: 244 000 kronor 

Ett dansprojekt i samarbete med Skånes dansteater. I en serie av workshoppar koreograferar professionella dansare tillsammans med lokala amatördansare ett mindre verk som sedan uppförs i respektive kommun. Projektet avslutas med ett gemensamt studiebesök till Skånes dansteater. Deltagarna erbjuds även att besöka en av dansteaterns föreställningar under våren 2020.

Filmskatter och skapande i Sjöbo och Skurup, Sjöbo och Skurup kommun: 100 000 kronor

Projektet sätter film i centrum för ungdomar. Genom samarbeten mellan kommunernas biografer samt mellan kulturskolor och fritidsgårdar syftar projektet till att skapa mötesplatser, öka intresse för bio och film som konstform samt stärka filmen som ämne och kulturyttring i Sjöbo och Skurups kommuner.

NOKS – Skånskt nätverk för offentlig konst, Kristianstads kommun, Landskrona stad och Höörs kommun: 275 000 kronor 

Projektet syftar till fortsatt samverkan och samarbete runt offentlig konst mellan Skånes kommuner inom Nätverket för offentlig konst i Skåne. Aktiviteter inom ramen för projektet är nätverksträffar, fortsatt utveckling av en gemensam plattform, studieresa och/eller utbyteskonferens, samt framtagandet av ett dokument rörande konstpolicy med riktlinjer som stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst för Skånes kommuner att använda vid behov. NOKS startades av Kristianstads kommun i samarbete med Landskrona stad och Höörs kommun 2016 och har utvecklats med stöd från Region Skåne.

Nätverket för Kultur i äldreomsorgen Skåne, Hörby kommun, Eslövs kommun, Malmö stad, Kristianstad kommun och Trelleborgs kommun: 150 000 kronor

Uppstart av ett kommunalt nätverk för kultur i äldrevården. Aktiviteter är bland annat nätverksträffar, inspirationsföreläsningar, erfarenhetsutbyte och visionsarbete. Projektet riktar sig till samtliga skånska kommuner och syftar till att öka samverkan både mellan och inom kommunerna.

Ung Kultur Möts, Hörby kommun, Höörs kommun, Lomma kommun, Malmö stad, Osby kommun, Svedala kommun och Trelleborgs kommun: 250 000 kronor

Genomförande av den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) där unga kulturutövare planerar, arrangerar och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. Genom projektet ges ett antal deltagare även möjligheten att medverka i Riksfestivalen.

Kulturcrew Skåne Sydöst och Sydväst, Ystads kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun, Kävlinge kommun, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun, Svedala kommun och Sjöbo kommun: 210 000 kronor

Kulturcrew är en modell som erbjuder unga en möjlighet att utöka sin kompetens och kunskap vad gäller arrangörskap inom kulturområdet. Fokus ligger på ung delaktighet, ansvar och ägarskap. Genom ett utvidgat nätverk mellan kommuner med KulturCrew skapas naturliga mötesplatser för stöttning och erfarenhetsutbyte över kommungränserna, vilket ytterligare stärker kommunernas arbete med ung kultur.

KulturWKND, Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga): 250 000 kronor

Inom ramen för projektet vill de elva kommunerna i Familjen Helsingborg skapa ett gemensamt kulturarrangemang med bredd och spets. Syftet är att tillgängliggöra kulturen genom att visa och arrangera olika kulturformer i samtliga kommuner inom Familjen Helsingborg, samt att stärka samverkan och erfarenhet mellan kommunerna. Under KulturWKND är samtliga kommuner medskapare och arrangerar egna programpunkter, men kommer även att i samverkan låta produktioner turnera mellan kommunerna.

Samverkansprojekt LitteraLund – Lomma – Kävlinge, Lunds kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun: 161 000 kronor

Litteralund är Sveriges största bokfestival för barn och unga. Samverkansprojektet bygger vidare på det tidigare projektet Litteralund på turné, med målsättningen att sprida festivalens ordinarie programutbud till en bredare publik. Syftet är att skapa läslust hos barn och unga och öka samverkan mellan de deltagande kommunerna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter