Paus för utvecklingsmedel och översyn av bidrag

Region Skåne står inför en ekonomisk omställning. Kulturnämnden gör uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut.

Den nya kulturnämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att göra konst och kultur tillgängligt för alla. Barns och ungas tillgång till konst och kultur, både att uppleva och att själv skapa, är fortsatt prioriterat.

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019 på 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Kulturnämnden gör uppehåll med utlysningar av utvecklingsbidrag under 2019 för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut.

Hela besparingsutrymmet är större än 17,1 miljoner kronor eftersom löner och priser samt avtalsbunden verksamhet samtidigt ökar. Därmed ligger besparingsbehovet på runt 20 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

För verksamhetsbidragen innebär det att de fryses i stort sett på samma nivå som 2018.

Kulturnämnden kommer att använda 2019 för att göra en genomlysning och översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag.

Förvaltningens administration minskas med 3 miljoner kronor. Hur besparingen kommer att påverka Kulturförvaltningen finns det inget beslut om i nuläget.

Fakta om verksamhetsplan och budget för 2019

Kulturnämndens budget omsluter, inklusive förväntade statsbidrag, 505,4 miljoner kronor. Kulturnämndens regionbidrag för 2019 utgör 302,7 miljoner kronor. Regionbidraget innehåller en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2018.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra organisationer.

Statens kulturråds beslut om det statliga anslaget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen, tas först i slutet av januari 2019. I avvaktan på Kulturrådets beslut, har statsbidraget beräknats till 202,7 miljoner kronor, vilket innebär en preliminär uppräkning med 1 procent. Kulturnämnden inväntar Kulturrådets beslut och fastställer därefter slutgiltig budget för 2019 vid sammanträdet den 14 februari.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter