Översyn av kulturnämndens bidragsformer

Region Skånes strategiska bidragsgivning inom kulturområdet är ett viktigt styrmedel för att främja konst- och kulturutbud av hög kvalitet och bidra till att kultur är tillgängligt i hela Skåne.

Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 5 december om en ny struktur för bidragsgivningen. Syftet är att skapa tydlighet i bidragsgivningen. På kulturområdet kommer Region Skåne att ha tre olika typer av stöd: verksamhetsstöd, projektstöd och särskilda stöd.

Kriterier, riktlinjer, villkor samt hur respektive stöd ska beredas inför beslut ska kulturnämnden ta ställning till vid sitt sammanträde den 13 februari 2020.

Bidragsstrukturen är ett viktigt redskap i arbetet med att förverkliga mål och realisera satsningar, genomföra prioriteringar och möta utmaningar. Bidragens funktion och form ska vara tydliga. Urvals- och beredningsprocesser ska vara rättssäkra och transparenta.

I den nya bidrasstrukturen kallas den strategiska bidragsgivningen för stödstruktur respektive stödformer, inte bidragsstruktur och bidragsformer.

Den nya stödstrukturen kommer att införas år 2021 i samband med att den nya regionala kulturplanen för Skåne börjar gälla. Bidragsgivningen under 2020 påverkas inte av förändringarna i strukturen.

Varför kallar vi det stöd istället för bidrag?

Begreppen följer ett allmänt accepterat språkbruk i andra regioner och i många av kommunerna.

Vad ska det finnas för olika stöd?

Stödstrukturen ska innefatta formerna verksamhetsstöd, projektstöd och särskilda stöd.

Vad innebär verksamhetsstöd?

Verksamhetsstödet är en bärande del i att upprätthålla, utveckla och stärka den kulturella infrastrukturen. Verksamhetsstödet ska främja kontinuitet och skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av den kulturella infrastrukturen. Största delen av statsbidraget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelas i form av verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd ska bestå av både publika verksamheter och resurs- och stödstrukturer. På organisationsnivå gäller verksamhetsstöd bidrag till drift, löpande verksamhet och utveckling. Verksamhetsstöd är sökbart.

De verksamheter som har verksamhetsstöd kan inte söka produktionsstöd och utvecklingsstöd, däremot kan de söka tematiska stöd.

Vad innebär projektstöd?

Projektstöd är uppdelat i produktionsstöd, utvecklingsstöd och tematiska stöd. Projektstöden ska kunna attrahera, fånga och skapa möjligheter för det nyskapande, experimentella och utforskande. Projektstöden ska bidra till en mångfald aktörer och ha särskilt fokus på kulturaktörer som inte får verksamhetsstöd. Projektstöden är sökbara.

Finns det olika projektstöd? Vilka då?

  • Produktionsstöd är till för publik verksamhet som föreställningar, konserter, utställningar, festivaler med flera arrangemang. Det huvudsakliga syftet är att bidra till ett rikt och brett kulturutbud i Skåne genom stöd till produktioner som direkt kommer invånare och besökare till del.
  • Utvecklingsstöd ges till utvecklingsprojekt för till exempel nya arbetsmetoder/processer/tekniker, förstudier och idéutveckling, etablering eller utveckling av nätverk, kompetensutveckling, kunskapsdelning, samarbeten och samverkan. Syftet är verksamhetsutveckling och konstnärlig utveckling.
  • Tematiska stöd gäller riktade utvecklingssatsningar, särskilda kulturpolitiska prioriteringar och stöd utifrån antagna handlingsplaner.

Kan man söka produktionsstöd för medieproduktion eller liknande?

Stöd kan inte sökas för produktion och utgivning av media som skivor, böcker, tidskrifter, film, radio, TV. Stödet kan inte heller sökas för produktion av konstverk.

Vad innebär särskilda stöd?

Särskilda stöd kan ges utifrån identifierade specifika behov eller särskild satsning inom ramen för kulturnämndens verksamhetsplan och budget. Särskilda stöd är inte sökbara.

Varför ska de med verksamhetsstöd inte kunna söka produktionsstöd och utvecklingsstöd?

Huvudprincipen är att verksamhetsutveckling ska rymmas inom verksamhetsstödet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter