Kulturplanen förlängs med ett år

Genom att förlänga nuvarande kulturplan ges tid för reflektion och analys och bästa förutsättningar för arbetet med den kommande regionala kulturplanen för Skåne.

Kulturnämnden tog den 14 februari beslut om en förlängning av perioden för innevarande Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 så att den gäller till och med 2020. Den ekonomiska omställningen i Region Skåne kräver nytänkande och tid för reflektion.

En förlängning av kulturplaneperioden skapar utrymme för analys och dialog, vilket skapar förutsättningar för en väl förankrad regional kulturplan som pekar ut satsningar och utvecklingsområden som ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod, en period som avser åren 2021-2024.

Kulturplanen är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela statliga medel till regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är en politisk reform för att öka samspelet mellan staten, regionen och kommunerna. Inom ramen för den ska Region Skåne i samverkan med de skånska kommunerna och i samråd med kulturlivet ta fram en regional kulturplan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter