Kulturnämnden har fokus på tillgänglighet samt barn och unga 2019

Arbetet med att stärka tillgänglighet till konst och kultur fortsätter, barn och unga är prioriterade. Under 2019 fokuserar kulturnämnden på stad och land-perspektivet.

Kulturnämnden har fastställt budget för 2019, som inklusive statligt bidrag på 198,7 miljoner kronor omsluter 501,4 miljoner kronor. Merparten av kulturnämndens budget fördelas i form av verksamhetsbidrag till cirka 80 verksamheter runt om i Skåne.

Kulturnämnden kommer att använda arbetsåret 2019 för att göra en genomlysning och en översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag.

Arbetet med att stärka tillgänglighet till konst och kultur fortsätter, barn och unga är prioriterade. Under 2019 fokuserar kulturnämnden på stad och land-perspektivet. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att fördjupa analysarbetet utifrån de förutsättningar som kommunerna verkar i och återkomma med förslag på insatser och eventuella prioriteringar inför budget 2020. Insatserna ska bygga på en ökad samverkan med andra delar av Region Skånes verksamheter, de skånska kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och högskola.,

Drygt 80 kulturverksamheter får bidrag

Huvuddelen av budgeten fördelas ut som verksamhetsbidrag inklusive pågående utvecklingsprojekt direkt till drygt 80 kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer och organisationer.

Regionbidraget från regionfullmäktige till kulturnämnden är 302,7 miljoner kronor, vilket innebär en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med 2018. Det statliga anslaget är 198,7 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 1 procent jämfört med förra året. Statens kulturråd tog beslut om den statliga finansieringen den 24 januari, därför fastställde kulturnämnden verksamhetsplan och budget i februari.

Uppehåll för utlysningar av utvecklingsbidrag

Kulturnämnden gör uppehåll i utlysningar av utvecklingsbidrag 2019. Utvecklingsbidrag har tidigare kunnat sökas av professionella aktörer inom hela konst- och kulturlivet, både fria kulturaktörer och institutioner har varit målgruppen. Bidraget ska ge professionella aktörer inom kultursektorn möjlighet att testa nya konstnärliga idéer eller metoder, engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med bredd och spets.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter