Kulturens egenvärde en grundläggande princip för Skånes nya kulturplan

Region Skånes kulturnämnd har beslutat om inriktning för en ny regional kulturplan där kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens roll i samhällsbygget är bärande utgångspunkter.

På sitt sammanträde den 5 december tog kulturnämnden beslut om inriktningen för den kommande kulturplanen som ska börja gälla den 1 januari 2021. På nästa sammanträde, den 13 februari, ska kulturnämnden ta ställning till ny regional kulturplan för Skåne som sedan kommer att skickas på remiss till Skånes kommuner under våren 2020.

Kulturplanen kommer att utgå från och genomsyras av tre bärande utgångspunkter; Kulturens egenvärde, Kulturens demokratiska grund och Kulturens kraft i samhällsbygget.

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att alla Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. För att nå målet har Region Skånes kulturnämnd identifierat fem utvecklingsområden som ska peka ut riktningen för kulturpolitiken kommande kulturplaneperioden; Barns och ungas rätt till kultur, Delaktighet och medskapande, Kulturens mötesplatser, Konstnärligt skapande samt Digitaliseringens möjligheter.

Kulturens egenvärde

En bärande princip för Region Skånes kulturpolitik är kulturens egenvärde och oberoende. Kulturen svarar mot ett grundläggande behov hos människor att förstå sig själva och varandra – den ger perspektiv och insikter. Kulturens värde kan inte mätas i samhällsnytta, utan finns i själva konsten som produceras, i den konstnärliga processen och i upplevelsen.

Även om konst och kultur genererar ytterligare värden i samhället måste utgångspunkten alltid vara att kulturen är en obunden kraft som skapas i sin egen rätt, på sina egna villkor. Att slå vakt om konstens frihet och kulturskaparnas självständighet är därför en förutsättning för kulturens utveckling. I det sammanhanget är det också viktigt att upprätthålla principen om armlängds avstånd.

Den politiska nivån beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska ramar medan kulturens innehåll och bedömningen av det överlåts till sakkunniga.

Kulturens demokratiska grund

Konstens och kulturens unika förmåga att förmedla människors berättelser, erfarenheter och tankar stärker möjligheterna att se världen med andras ögon och förstå den på nya sätt. Genom att lyfta och spegla viktiga samhällsfrågor ur olika perspektiv kan kulturen stärka och sprida det ständiga samtal som är förutsättningen för en levande och stark demokrati.

Kultur kan provocera, väcka debatt, och utmana våra föreställningar. Den kan kritisera, ifrågasätta och ge mod att agera. Då bidrar kulturen till fri åsiktsbildning som ligger till grund för demokratin. Konst och kultur erbjuder en bredd av möjligheter till uttryck och intryck, ger människor redskap för att nyttja yttrandefriheten och delta i ett fritt meningsutbyte. Kulturen kan ge röst åt fler.

Kulturens kraft i samhällsbygget

En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhället och medverkar till sammanhållning och gemenskap. Ett levande konst- och kulturliv bidrar till en mångfald av stimulerande och hållbara livsmiljöer och offentliga rum med sociala och kulturella värden, vilket gör Skåne till en attraktiv plats för boende och besökare.

Kultursektorn är en motor för inkluderande tillväxt vad gäller både sysselsättning och individstärkande aspekter, integration, samt att stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Kultursektorns kreativitet och innovationskraft främjar näringslivets kapacitet till nyskapande lösningar för en hållbar utveckling. För att dra nytta av kulturens kraft i samhällsbygget och stärka framtidstro och livskvalitet på lång sikt, krävs att kultur tar plats i samhällsplaneringen. Genom systematisk samverkan med andra politikområden skapar kulturpolitiken förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Prioriterade utvecklingsområden

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Skåne och att alla Skånes invånare ska ha möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. För att nå målet har Region Skånes kulturnämnd identifierat fem utvecklingsområden som ska peka ut riktningen för kulturpolitiken kommande kulturplaneperioden:

  • Barns och ungas rätt till kultur
  • Delaktighet och medskapande
  • Kulturens mötesplatser
  • Konstnärligt skapande samt
  • Digitaliseringens möjligheter.

Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur i hela Skåne som omfattar alla konst- och kulturområden. Med kulturell infrastruktur avses ett sammanhållet system som består av professionella aktörer, offentliga institutioner, organisationer och föreningar.

Kulturpolitiken utvecklar en hållbar kulturell infrastruktur genom att främja förutsättningar för professionell konstnärlig produktion, tillgången och tillgänglighet till ett brett och högkvalitativt kulturliv samt förutsättningar till eget skapande och deltagande. En gemensam faktor för alla utvecklingsområden är att det finns ett tydligt invånarperspektiv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter