Höjt regionbidrag till kulturnämnden 2020

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 17-18 juni att höja kulturnämndens regionbidrag för år 2020. Beslutet innebär en höjning med 10,6 miljoner kronor jämfört med 2019.

Kulturnämndens regionbidrag blir 313,3 miljoner kronor för 2020. Region Skåne har ändrat tidplanen för sin budgetprocess. Regionfullmäktige tar beslut om verksamhetsplan och budget i juni, istället för november som tidigare år. Det innebär att kulturnämnden tar beslut om preliminär verksamhetsplan och budget den 31 oktober.

Region Skåne är med i kultursamverkansmodellen som innebär att det är kulturnämnden som fördelar statsbidragen till regional kulturverksamhet. Kulturrådets styrelse tar som tidigare beslut om det statliga bidraget inom kultursamverkansmodellen i januari 2020. Därför fastställer kulturnämnden budgetfördelningen på sitt möte i februari 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter