Fria kulturlivet i fokus i Region Skånes kulturbudget för 2020

Regionfullmäktiges ökade anslag på 10,6 miljoner kronor för 2020 har framför allt används för att återinföra de sökbara utvecklingsmedel som varit pausade under 2019.

Andra områden som prioriteras i budgeten för 2020 är barn och unga, hela Skåne behövs, digitalisering, tillgänglighet till kulturlivet oavsett funktionsförmåga samt villkor för konstnärligt skapande.

Det fria kulturlivet prioriteras i kulturnämndens budget för 2020. Tre nya verksamheter som får verksamhetsbidrag i budgeten för 2020. Karavan, Malmö, fungerar som en samlande plattform för cirkuskonsten i Skåne. Banditsagor är en turnerande teatergrupp som spelar för barn och unga i hela Skåne. Skånsk Live får bidrag för att stärka infrastrukturen för pop och rock i regionen.

Barn och unga – en prioriterad målgrupp

Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp. I verksamhetsplan och budget för 2020 märks det framför allt på höjningar av verksamhetsbidrag till ett flertal fria scenkonstaktörer som arbetar med målgruppen samt till kulturarvsförbunden som får ökat stöd för att de ska kunna utveckla sitt pedagogiska arbete. Även årets vinnare av Kulturpaletten, Wanås Konst, får en höjning av sitt verksamhetsbidrag. Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa fler filmplatser i Skåne för barn och unga.

Hela Skåne behövs – samspel för en hållbar kulturutveckling

Kulturnämnden växlar upp utvecklingsarbetet som handlar om att stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande i hela Skåne och fokuserar på hur lokala förutsättningar för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser.

Kommunerna är våra viktigaste samverkansparter. Inom ramen för kultursamverkansmodellen fortsätter vi utveckla samspelet mellan stat, region och kommuner så att de offentliga resurserna och kompetenserna inom kulturområdet används på bästa sätt. Vårt utvecklingsarbete tar avstamp i kommunernas förutsättningar – hela Skåne behövs för att skapa en hållbar och dynamisk kulturpolitik.

Tillgängligt kulturliv för alla

Alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga. Kulturnämnden vill stärka pågående satsningar på ökad tillgänglighet och möjligheterna till professionellt konstnärligt skapande för personer med funktionsnedsättning. Under 2020 sker detta bland annat genom förstärkning av bidrag till verksamheter som arbetar med metod- och kunskapsutveckling kring ett inkluderande förhållningssätt inom hela kulturlivet, utifrån visionen om alla människors rätt och möjligheter att uttrycka sig konstnärligt. 

Villkor för konstnärligt skapande

En viktig prioritering i verksamhetsplan och budget för 2020 är återinförandet av utvecklingsbidragen. Detta skapar ett utrymme och möjligheter för konstnärligt skapande. Dessutom läggs resurser på att stärka olika resurscentra på bild- och formområdet samt centrumbildningarna inom litteratur, serier, dramatik och film. De organisationerna spelar en viktig roll för att stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande inom respektive område.

Nya bidragsmottagare

Karavan är en plattform för cirkus i Malmö som erbjuder daglig träning för cirkusartister samt specialanpassade lokaler för repetitionsarbete och föreställningar. Banditsagor är en fri teatergrupp som har bedrivit verksamhet sedan 2008 och spelar föreställningar på bland annat förskolor, skolor och bibliotek runtom i Skåne. Skånsk Live arbetar för att främja livemusikscenen och stärka infrastrukturen för pop och rock i regionen. De stödjer musikarrangörer med arrangörsbidrag, nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Fakta om kulturnämndens verksamhetsplan och budget

Detta blir den sista budgeten som baseras på nuvarande regionala kulturplan för Skåne. Under 2020 kommer en ny Regional kulturplan för Skåne att tas fram, en plan som kommer att gälla för 2021-2024.

Kulturnämndens budget för 2020 omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020. I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 205,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,98 miljoner kronor jämfört med 2019.

Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2020. Uppräkningen från staten har emellertid ännu inte fördelats. Verksamhetsplan och budget för 2020 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 13 februari 2020 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter