Kulturrådet har beslutat om statlig finansiering till regional kulturverksamhet

Statens kulturråd har tagit beslut om fördelning av statliga medel till Region Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturchef Gitte Grönfeld Wille svarar på frågor.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att Region Skåne får 198,7 miljoner kronor vilket innebär en sänkning med 1 procent jämfört med 2018.

Vad händer nu?

Fram till kulturnämndens sammanträde den 14 februari pågår en politisk beredning om hur nämnden ska anpassa Verksamhetsplan och budget 2019 till den statliga finansieringen. Dagordning och handlingar inför sammanträdet publiceras på skane.se den 8 februari. Vi följer upp med information om beslutet på vår webb och i vårt nyhetsbrev.

Vilka områden ingår i den här statliga fördelningen?

Inom kultursamverkansmodellen får regioner/landsting fördela statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet och
  • främjande av hemslöjd.

Vad ligger till grund för fördelningen av de statliga medlen?

Alla regioner i Sverige ingår i Kultursamverkansmodellen, som är en reform och en förutsättning för statlig medfinansiering till regional kulturverksamhet. I den statliga förordningen (2010:2012) finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regional kulturplan för Skåne är ett villkor för att Region Skåne ska få fördela statliga medel till regional kulturverksamhet. Inför beslut om statlig finansiering förs en dialog med Statens kulturråd om prioriteringar och satsningar.

Varför tas beslut om verksamhetsplan och budget två gånger?

Eftersom vi den 1 januari inleder en ny mandatperiod beslutade kulturnämnden den 10 januari om verksamhetsplan och budget 2019 och inte i december som brukligt. Sammanträdet ligger särskilt tidigt på året för att Region Skåne ska kunna påbörja utbetalningen av verksamhetsbidrag. Den 10 januari fördelade kulturnämnden dels regionbidraget, dels det statliga bidraget, beräknat på 2018 års budget, eftersom beslut om det statliga bidraget alltid tas i slutet av januari. Efter beslut i Statens kulturråds styrelse den 24 januari om statlig finansiering till regional kulturverksamhet, bereder kulturnämndens ordförande beslutet om fördelningen av statliga medel.

När tar kulturnämnden det beslutet?

Verksamhetsplan och budget för 2019 beslutas vid sammanträdet den 14 februari.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter