Treårig statlig satsning på digitalt kompetenslyft

Regeringen satsar 25 miljoner per år i tre år för att, med hjälp av folkbiblioteken, främja en ökad digital kompetens hos allmänheten i Sverige.

Satsningen ska genomföras mellan 2018-2020, genom att utbilda bibliotekspersonal på landets folkbibliotek. De regionala biblioteksverksamheterna får i uppdrag att genomföra och samordna utbildningsinsatser, med stöd och finansiering från Kungliga biblioteket.

Att folkbiblioteken får uppdraget beror på bland annat på deras höga trovärdighet och att det finns bibliotek i alla kommuner. I regeringsbeslutet nämns också bibliotekspersonalens förmåga att läsa av behov och att anpassa insatser till olika individers behov och efterfrågan. Biblioteken har även nätverk som kommer att underlätta arbetet med att nå ut till många. Bland de samarbetspartners som nämns i regeringsbeslutet finns folkbildningens aktörer och civilsamhället, till exempel Digidelnätverket.

Projektledare anställd

Det är Kungliga biblioteket som kommer att ansvara för att samordna och finansiera satsningen på 25 miljoner kronor per år i tre år. Medlen ska bland annat användas till en lärplattform, till projektledning och så ska de fördelas vidare till de regionala biblioteksverksamheterna.

Cirka 11 miljoner per år kommer att fördelas till regionerna i Sverige.
En projektledare har redan anställts på Kungliga biblioteket. Det är Kerstin Olsson, som tidigare var länsbibliotekarie i Östergötland.

Lärplattform och självskattningstest

För att underlätta arbetet har ett par projekt redan dragit igång – bland annat en pilotlösning till en lärplattform och ett självskattningstest för digital kompetens.

Lärplattformen är Bibblan bildar, som Gunilla Fors och Sofia Murray på Malmö stadsbibliotek arbetade med att ta fram under 2017. Ett självskattningstest har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna, Uppsala och Örebro. Självskattningstestet är framtaget för att hitta styrkor och behov när det gäller biblioteksanställdas digitala kompetens.

Formar strategisk arbetsgrupp

Region Skåne har en tydlig intention och riktning i arbetet med det digitala kompetenslyftet.

- Vi vill samarbeta med folkbiblioteken för att undersöka behov och arbeta med genomförandet. Vi tror inte på digitala skutt – att man kan bli färdiglärd – utan att vi alla behöver ändra synsätt och förstå att kompetensutveckling inom det digitala området är ett ständigt behov, berättar Annelie Krell, utvecklare digital kultur på Region Skånes kulturförvaltning.

Region Skånes nästa steg i satsningen är att bjuda in cirka sex personer till en strategisk arbetsgrupp, för gemensam diskussion om hur den regionala biblioteksverksamheten och de skånska folkbiblioteken tillsammans ska arbeta med satsningen.

- De inbjudna ska arbeta på geografiskt spridda och olika stora bibliotek i Skåne, säger Annelie Krell.

Fakta

Satsningen "Digitalt först – med användaren i fokus" kom som ett förslag från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Förslaget presenterades i september 2016 och fanns med i regeringens budget för 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter