Museer och bibliotek viktiga för integration

”Välkommen till Skåne” är ett projekt som ska göra det lättare för nyanlända att ta del av samhällsinformation och aktiviteter som finns på Skånes museer och bibliotek.

Region Skåne är engagerad i projektet på olika sätt, bland annat genom Kulturförvaltningen. Förvaltningen har kopplat samman medverkande bibliotek och museer med Länsstyrelsen Skåne som är projektägare och genomfört två spridningskonferenser riktade till bibliotek- och museipersonal samt bidragit med projektmedel.

Under 2018 går en del av de medverkande museernas verksamhetsbidrag från Region Skåne till deras arbete med att ta emot deltagarna i projektet.
I projektet deltar Malmö Museer, Landskrona museum, Helsingborgs museum/Fredriksdal, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad samt stadsbiblioteken i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Lund och Kristianstad. Aktörerna i Malmö, Landskrona och Helsingborg har varit med sedan pilotfasen 2016. Efter utvärderingen skalades projektet upp med Lund och Kristianstad 2017.

Utvärderingen av pilotfasen gjordes av Uppsala universitet och den visar på ett lyckat resultat. Besöken på främst bibliotek och museer är mycket uppskattade av deltagarna. Dels kompletterar besöken de teoretiska delarna av samhälls- och hälsokommunikationen i Skåne, dels öppnar de upp dörrar mot samhället som fram till dess varit stängda för de nyanlända – eller som de inte vågat öppna.

Positiva upplevelser av bibliotek och museer

Generellt känner sig deltagarna inte bara välkomna till biblioteken och museerna, de känner sig välkomna tillbaka, vilket är det viktigaste. De uttrycker en glädje över att de blivit väl mottagna och fått ett välbehövligt och lustfyllt avbrott i en annars ganska pressad livssituation.

"Inte bara att vi får komma en gång utan vi är välkomna när som helst. Med vem som helst, om vi vill ta med vänner eller berätta för släktingar om platserna. Att alla är välkomna till dessa platser. Så vi lärde verkligen känna många olika platser och hade stor nytta av det."

Deltagarna skattar bibliotek och museer högst av arenabesöken. Flera av deltagarna är överraskade över hur mycket det finns att se och göra, både på egen hand eller tillsammans med familj eller vänner. Språkkafé, sagostunder och familjepyssel är exempel på aktiviteter som deltagarna nämner som positivt och inspirerande.

"I våra arabiska länder har biblioteket en viss uppgift. Biblioteket är för akademiker. Alltså våra bibliotek är specialiserade för de som tycker om att läsa, författare och den typen av personer. Men här, här är ju biblioteken allomfattande. Så känns det. Som en egen stat, ett eget land."

"Alltså det är bra att kunna saker om landet som man ska leva i, bygga mitt liv i. Att man kan landets historia, om hur landet blev till, om krig som varit... fästningen som de tog oss till, fanns till för att försvara och även var ett fängelse... det är allmänbildning."

Citaten är hämtade ur Utvärdering av pilotfasen i "Välkommen till Skåne" Maissa Al Adhami, april 2017.

Bakgrund

Välkommen till Skåne genomförs som en utökning av Samhälls- och hälsokommunikatörernas (SHK) program med besök till bibliotek, museer, föreningsliv och näringsliv i samarbete mellan respektive arena och SHK.

Samhälls- och hälsokommunikatörerna förmedlar information om samhälle och hälsa till nyanlända i Skåne. Verksamheten SHK är ett samarbete mellan kommuner i Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbetsförmedlingen. Utvärderingen av Välkommen till Skåne genomförs inom MILSA – utvecklingsplattform för migration och hälsa där forskare och praktiker arbetar tillsammans för en mer kunskapsbaserad och hälsofrämjande etableringsprocess. MILSA finansieras av AMIF – EUs asyl, migration och integrationsfond.

Välkommen till Skåne är en del av Partnerskap Skåne som utvecklar och samordnar metoder som skapar förutsättningar för
nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter