Skåne först med regional strategi för gestaltad livsmiljö

I Skåne är arbetet med gestaltad livsmiljö prioriterat och i centrum för utvecklingen. Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö med fyra strategiska insatsområden är basen för fortsatt arbete.

Kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden har under september tagit beslut om en gemensam strategi för området gestaltad livsmiljö. Syftet är att tydliggöra Region Skånes roll kopplat till området arkitektur, form och design – den gestaltade livsmiljön. Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed våra invånares vardag.

Strategin fokuserar på vad arkitektur, form och design gör, det vill säga hur dessa på olika sätt formar samhället. Området tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället och ha inflytande i sin vardag. Insatsområdet är viktigt för att Region Skåne ska nå den målbild som finns i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Sveriges nya nationella politik för arkitektur, form och design: "Politik för gestaltad livsmiljö", med dess starka skrivningar om det offentliga som förebild gör att många aktörer nu måste prioritera dessa frågor, och sätta arkitektur, form och design högt upp på agendan. Den nu framtagna regionala strategin synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samverkan och utgör ett stöd i Region Skånes prioritering av insatser. Region Skåne kan med detta skapa legitimitet, relevans, samla aktörer och driva ett strategiskt utvecklingsarbete.

Fyra strategiska insatsområden bildar utgångspunkt i den nu antagna strategin:

  • Gestaltad livsmiljö ska genomsyra Region Skånes verksamheter
  • Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö och dess betydelse för samhällsutvecklingen
  • Öka samverkan med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor samt akademi
  • Öka möjligheterna att genomföra och finansiera insatser som utvecklar området gestaltad livsmiljö

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. Region Skåne har ett stort ansvar kopplat till arkitektur, form och design. Det finns förväntningar bland olika aktörer att Region Skåne tar en tydlig och aktiv roll.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter