Historisk satsning ska stärka folkbiblioteken

Fram till 2020 fördelas 675 miljoner kronor i regeringens satsning Stärkta bibliotek i hela landet. Region Skåne vill bidra till att skånska folkbibliotek får maximal nytta av satsningen.

Satsningen Stärkta bibliotek i hela landet genomförs av Kulturrådet på uppdrag av regeringen under perioden 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 225 miljoner per år ska delas ut i bidragsform till kommunerna. Satsningen Stärkta bibliotek välkomnas av den regionala biblioteksverksamheten inom Region Skåne.

– Det är ett lysande tillfälle för de skånska kommunerna att få medel till att stärka sin biblioteksverksamhet utifrån de behov som finns lokalt och kunna nå fler, säger Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Förstärka och förnya

Ansökningarna ska gälla verksamhetsområden och målgrupper som lyfts i bibliotekslagen. Bidraget kan gå både till att förstärka befintlig verksamhet och utveckla nya metoder. Något som sticker ut och har väckt stort intresse hos biblioteken är att de kan söka pengar för exempelvis medier, inventarier och till och med för ombyggnad – naturligtvis under förutsättning att de övriga kraven uppfylls i ansökan. Några andra exempel på vad folkbiblioteken kan söka pengar för är uppsökande eller utvidgad verksamhet, personalförstärkning, ändrat öppethållande, resor och kompetensutveckling.

Behoven ska styra

Ledorden i satsningen Stärkta bibliotek i hela landet är omvärldsanalys och behovsinventering. Ansökningarna ska ha en fast förankring i den egna kommunens och bibliotekets behov för att kunna uppfylla bibliotekslagen. Det är också avgörande att det finns ett långsiktigt perspektiv i arbetet med att göra biblioteksverksamheten tillgänglig för fler. Ett krav för att kunna få del av bidraget är att man har en politiskt antagen biblioteksplan i kommunen, eller ett beslut på att en sådan ska antas under året.

Bidrag kompletterar varandra

Region Skånes bidrag till biblioteksutveckling kommer att utlysas som tidigare, och påverkas alltså inte av den nationella satsningen Stärkta bibliotek. Det finns inga hinder för att söka bidrag både från Kulturrådet och Region Skåne. De olika bidragen kan snarare komplettera och förstärka varandra. Tanken är att Region Skånes olika insatser ska bidra till att de skånska biblioteken får maximal nytta av den treåriga nationella satsningen.

– Vi ser till exempel gärna att folkbiblioteken söker medel från Region Skåne för att genomföra omvärldsanalys, behovsinventering och idéutveckling som sedan kan ligga till grund för en ansökan till Kulturrådet, såväl som till Region Skåne, säger Anna Åkerberg.

Annelien van der Tang-Eliasson och Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning, hoppas att många skånska folkbibliotek får del av den nationella satsningen Stärkta bibliotek i hela landet. Foto: Kulturförvaltningen

Annelien van der Tang-Eliasson och Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning, hoppas att många skånska folkbibliotek får del av den nationella satsningen Stärkta bibliotek i hela landet. Foto: Kulturförvaltningen

Förstärker personalresurserna

Den regionala biblioteksverksamheten kommer också att förstärka sina personalresurser under den treårsperiod som Stärkta bibliotek i hela landet pågår, för att kunna arbeta rådgivande och coachande gentemot folkbiblioteken, med just behovsinventering och idéutveckling. Den regionala biblioteksplanen och de kommunala biblioteksplanerna kommer att vara utgångspunkten för ett sådant arbete.

Hävstång för utveckling

Det relativt nya Experimentspåret är ett mindre regionalt bidrag som kan sökas löpande under året, och som lämpar sig särskilt väl för att ta sats för en större ansökan. Men även det regionala bidraget till kompetensutveckling och fortbildning kan användas som en extra hävstång i arbetet med att ta fram idéer och planer för utveckling under treårsperioden. Man kan behöva inhämta kunskap, till exempel om nya metoder eller verksamhetsområden, för att kunna påbörja ett större utvecklingsarbete.

Gemensamma frågeställningar

Bibliotek kan söka bidraget till kompetensutvecklingsinsatser från Region Skåne för att exempelvis organisera workshops, dialogmöten eller föreläsningar för sin personal, under förutsättning att man också bjuder in övrig bibliotekspersonal i Skåne. Sådan gemensam kompetensutveckling ger en god start för gemensamt utvecklingsarbete.

– Många bibliotek brottas med samma slags problem och behov, och jag hoppas därför att de tar chansen att tillsammans hitta svar på frågorna om hur man gör biblioteken mer tillgängliga, säger Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Fakta om Kulturrådets satsning

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Bidrag ur satsningen kan sökas av folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Kommunerna måste enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. 

Under 2018 kan bidraget sökas 15 mars-12 april samt den 14 augusti-11 september.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter