Forskartjänst knyts till Kulturförvaltningen

Katja Lindqvist, docent vid Lunds universitet har tilldelats en forskartjänst som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne med placering på Kulturförvaltningen.

Region Skånes kulturförvaltning är en av fyra organisationer som under 2018 i konkurrens med andra verksamheter har tilldelats en forskartjänst som finansieras genom Riksbankens Jubileumsfond och av Region Skåne. Tjänsten som Katja Lindqvist tillträder under hösten 2018 innebär utvecklingsarbete inom området kulturella och kreativa näringar med inriktning på drivkrafter, processer och samspel. Katja Lindqvist är docent vid Institutionen för service och management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.

Riksbankens Jubileumsfond utlyste i december 2017 fyra Flexit-anställningar som in house-forskare vid olika organisationer, varav en tjänst med placering på Region Skånes kulturförvaltning.

Genom Flexit-satsningen vill Riksbankens Jubileumsfond förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem. Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har de fortsatta kontakter med företaget/organisationen.

Region Skånes kulturförvaltning har tagit fram ett antal frågeställningar som förvaltningen har behov av att få belysta, frågor som sedan omformuleras av forskaren till en konkret forskningsplan.

De övriga forskartjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier och Riksteatern.
Kulturförvaltningen har tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond genomfört rekryteringen.

Fakta om Flexit

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter