Brett digitalt kunskapslyft tar form

Kompetenslyftet Digitalt först innebär febril aktivitet på många håll i folkbiblioteksvärlden. En lärplattform och en ledarskapsutbildning är ett par exempel på vad som är på gång i Skåne.

Just nu pågår ett treårigt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, Digitalt först, under ledning av Kungliga biblioteket på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. Det ska ske genom att de regionala biblioteksverksamheterna i landet samordnar utbildning av landets folkbiblioteksanställda.

Lena Arborelius

Lena Arborelius, ny biblioteksutvecklare på Region Skånes kulturförvaltning, har ett särskilt ansvar för Digitalt först i Skåne.

– Det är ett stort förtroende som de regionala och kommunala biblioteksverksamheterna har fått. Här i Skåne händer det redan mycket på det digitala området på biblioteken – och man kan se Digital först som en möjlighet att stärka och koncentrera sig på det arbetet, säger hon.

Komplext myller av insatser

Något som kännetecknar Digitalt först är komplexiteten. Den som väntar sig att kompetenslyftet ska innebära en kurs som man kan gå för att sedan kunna kalla sig digitalt fullärd, lär bli besviken.

Det kan snarare beskrivas som ett myller av insatser som sakta börjar genomsyra den svenska folkbiblioteksvärlden.

– Att bygga Digitalt först med användaren i fokus innebär både kompetens- och verksamhetsutveckling kring ett snabbt föränderligt och genomgripande område: digitalisering. Det är ett stort arbete, säger Kerstin Olsson, projektledare för Digitalt först på Kungliga biblioteket.

Aktörerna i Digitalt först är förutom Kungliga biblioteket, 20 regionala biblioteksverksamheter och 290 kommuner. Det innebär kompetensutveckling av nästan 5000 personer och verksamhetsutveckling av drygt 1000 verksamheter. Dessutom samverkar man med ett stort antal andra myndigheter och organisationer i Sverige.

Regional arbetsgrupp identifierar behoven

Region Skåne har satt samman en arbetsgrupp för Digitalt först i Skåne, av personer från 11 folkbibliotek i hela Skåne – både stora, medelstora och små bibliotek, i storstad och på landsbygd. Deltagarna kommer att bytas ut under projektperioden, och målet är att alla 33 skånska kommuner ska ha varit representerade i arbetsgruppen efter de tre åren.

– Tanken är att det också ska vara en form av kompetensutveckling att vara med i gruppen, säger Annelie Krell, utvecklare digital kultur på Region Skånes kulturförvaltning.

Under det första året arbetar den regionala gruppen med behovsanalys, för att insatserna inom Digital först ska träffa så rätt som möjligt - handla om rätt saker och ha rätt form för biblioteken i Skåne.

Frågor och diskussioner

Till det första arbetsgruppsmötet i slutet av augusti hade alla deltagare med sig några av de vanligaste frågorna som de får ta emot på sina bibliotek, inom det digitala området. Frågorna uppvisade stor bredd; allt från hur man sätter på sin dator till frågor om avancerad bildredigering. Men de flesta frågorna var återkommande på alla bibliotek och relativt vardagliga till sin karaktär.

– Vi hade trott att frågorna skulle skilja sig mer mellan stora och små bibliotek – men det var ganska lika, säger Lena Arborelius på Region Skånes kulturförvaltning.

Något som också diskuterades mycket på mötet var förhållningssättet till digital kompetens i biblioteksvärlden.

– Jag tycker att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på vad kompetensutveckling inom det digitala området är. Det handlar mycket om att man har ett ansvar att lära sig nya saker, precis som inom andra områden som man jobbar med, säger Therese Hammarsten som representerar Eslövs bibliotek i arbetsgruppen.

Skapar digital plattform

En viktig del av Digitalt först byggs i Skåne. Det är Malmö stadsbibliotek som har fått uppdraget att ta fram den digitala plattform som ska användas i satsningen. Den kommer att innehålla utbildningsmoduler för bibliotekspersonal, med interaktiva inslag, där man som användare kan skapa ett konto för att planera och följa sin egen utbildning.

– Det innebär att alla får samma möjlighet till kompetensutveckling, oavsett var man jobbar. Sitter man i glesbygd och kör fast så ska man kunna ha en pedagog att prata med, säger Kerstin Olsson, projektledare för Digitalt först i Sverige.

Vid årsskiftet väntas lärplattformen, som är en vidareutveckling av Bibblan bildar, kunna användas som en del av Digitalt först.

Erbjuder workshop om självskattningstest

I oktober hade närmare 70 procent av all bibliotekspersonal i landet gjort det självskattningstest som för många inneburit startskottet för arbetet med Digitalt först. Det är ett test där man ser vilka områden inom digital kompetens som man kan behöva utveckla. Testet ska i ett senare skede kopplas till den digitala plattformen med lärresurser, och ligga till grund för den individuella utbildningen.

– Folkbiblioteken i Lund har varit piloter i Skåne vad gäller en workshop kring självskattningstestet, och vi väntar spänt på att se resultat av det och hur Lund tyckte att själva workshopen fungerade. Förhoppningsvis framkommer någorlunda samstämmiga behov så vi kan erbjuda utbildningar utifrån det, säger Lena Arborelius. 

Utbildning i att leda digital transformation

Under senare delen av 2019 kommer Region Skåne erbjuda kompetensutveckling för ledare, som också ingår som en del i den nationella satsningen.

– Utbildningen är i sin linda och innehållet är inte ännu inte fastställt, men digital transformation och arbetsplatslärande är delar som sannolikt kommer att ingå. Vi återkommer med mer information längre fram, säger Lena Arborelius.

Medlemmar i regional arbetsgrupp 2018 för Digitalt först i Skåne:

Angelica Livbom, Bjuv
Maria Eriksson och Therese Hammarsten, Eslöv
Lotta Ohlsson, Helsingborg
Josefin Andersson, Hörby
Lina Wegendal, Kristianstad
Emelie Ljungberg, Lund
Nanna Ekman, Malmö
Marie Peterson-Sjövik, Perstorp
Erik Hall, Trelleborg
Ingrid Borg, Ystad
Eva Thorgilsson, Svedala

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter