Bidrag till utveckling av biblioteken i Skåne

Tre biblioteksprojekt får dela på 420 000 kronor för att i samarbete med andra aktörer som skola, äldreomsorg, föreningar och arkiv, utveckla sina verksamheter.

Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne.
Projekten ska påbörjas hösten 2018 och slutföras under 2019.

Följande ansökningar har fått bidrag

Svedala kommun får 250 000 kronor till projektet Svedalarummet som ska utveckla och förnya lokalsamlingen för att på ett bättre sätt göra innehållet mer tillgängligt och relevant för invånare i alla åldrar i kommunen. Detta ska ske genom bred samverkan med aktörer i lokalsamhället såsom kommunarkiv, hembygdsföreningar, skolan med mera. En museipedagog ska anställas för att driva projektet i samverkan med andra professioner.

Kristianstad stadsbibliotek får 120 000 kronor för att utveckla samarbetet mellan biblioteket och omsorgens olika mötesplatser för seniorer. Litteraturens ställning på mötesplatserna ska stärkas och bli tillgänglig för fler. I samarbete med mötesplatserna vill biblioteket utveckla litteraturcirklar med metoden Shared Reading som en av medarbetarna på biblioteket ska utbildas i under hösten 2018.

För att nå nya målgrupper, exempelvis seniorer med funktionsnedsättningar och seniorer med annat modersmål än svenska, vill man även arrangera författarbesök. Projektets arbetsgrupp består av både bibliotekarier och äldrepedagoger.

Östra Göinge kommun får 50 000 kronor för att undersöka hur man kan använda digitala verktyg inom sitt läsfrämjande arbete med och för barn och unga. I samarbete med skolan uppmuntras barn att skapa sina egna boktips som senare lagras med en QR kod. Barn och unga stimuleras till läsning och får nya digitala verktyg för att göra sitt eget bokbestånd tillgängligt i biblioteksrummet.

Bakgrund

Kulturnämnden har avsatt medel som bibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners har kunnat söka för utvecklingsarbete. Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne. Region Skåne stödjer utvecklingsarbete vid folkbiblioteken i Skåne som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.

Totalt har tre ansökningar från folkbiblioteken kommit in, med ett sammanlagt ansökningsbelopp på 420 000 kronor och alla tre ansökningarna har beviljats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter