Bidrag ska öka ungas delaktighet i kulturlivet

Genom projektbidraget ”Ung kraft” vill kulturnämnden främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet.

Teater 23 i Malmö och Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG) på Österlen får Region Skånes bidrag Ung kraft för att projektanställa unga personer (16-25 år) som under två år får möjlighet att arbeta med de två organisationerna. Skåne är först i landet med denna satsning, en slags ungt residens, som främjar utveckling av metoder för ung delaktighet. Ung kraft-bidraget ska bidra till att utbudet når fler, ökar och blir intressantare för unga och unga vuxna.

Teater 23 får 400 000 kronor till ett projekt som ska nå ut och inkludera unga boende i bostadsområdet Lindängen i Malmö.

Östra Skånes konstnärsgrupp får 360 000 kronor för att skapa aktiviteter med och för unga och unga vuxna där olika konstnärliga och kulturella uttryck undersöks för att aktivera och genera ett ökat deltagande hos målgruppen.

De två aktörer som nu fått bidragen verkar på Österlen med Baskemölla som bas och på Lindängen, centrala Malmö som bas. Båda aktörerna har som mål att nå ut brett till fler unga genom nätverksarbete och aktiviteter.

Fler Ung kraft-projekt

Parallellt med de två nya Ung kraft-projekten på ÖSKG och på Teater 23 verkar även tre andra Ung kraft-verksamheter som sattes igång i början av 2018. Organisationerna är Trelleborgs Museum, Musik i Syd/Kulturkvarteret Kristianstad och Skånes konstförening/Malmö och tillsammans med de nya organisationerna finns goda förutsättningar för utbyte av erfarenheter och utveckling av området. Alla fem organisationer kommer under projekttiden att delge kunskaper och erfarenheter kring ung delaktighet och riktat målgruppsarbete, genom seminarier arrangerade av Region Skåne.

Bakgrund

Region Skåne har sedan 2015 utlyst Ung kraft-bidrag och knöt vid första utlysningen en följeforskare från Lunds universitet till satsningen. Forskaren visade på behovet av att de unga behöver vara projektanställda, helst två år, för att former och modeller för ung delaktighet ska kunna till fullo etablera sig i organisationen.

Unga och unga vuxna (16-29 år) är den åldersgrupp som i Region Skånes undersökningar av kulturvanor är bland de mest aktiva kulturutövarna jämfört med andra åldersgrupper. Men undersökningarna visar att de unga inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i någon särskilt stor utsträckning. Därför vill Region Skåne stimulera såväl de unga som verksamheterna för att stärka utvecklingen och utbytet mellan verksamheten och den unga målgruppen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter