Unga krafter visar vägen till delaktighet

Sju unga fick genom Region Skånes bidrag ”Ung kraft” möjlighet att under 2016 utveckla verksamhet med och för unga på några skånska kulturverksamheter.

Med Region Skånes Ung kraft-bidrag har fem kulturverksamheter kunnat projektanställa unga vuxna under 2016 för att utveckla och främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i verksamheterna.

Projekten har inneburit aktiviteter, nätverksarbete och olika processer med och för unga och unga vuxna. Forskare från Lunds universitet konstaterar att verksamheterna har öppnat upp sig för ungas visioner och erbjudit dem förutsättningar för att nå målen. Forskaren betonar att det tar tid att implementera nya modeller som innebär förändrat arbetssätt och prioriteringar.

Region Skåne utlyste projektbidraget Ung kraft under hösten 2015. De fem kulturaktörerna beviljades sammanlagt 1,1 miljoner kronor för att projektanställa unga. Genom satsningen ville Region Skåne sätta fokus på betydelsen av ung kultur och samtidigt stimulera kulturaktörernas arbete med och för åldersgruppen. Målet med satsningen var att unga och unga vuxna skulle uppleva att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och angeläget.

Goda resultat

Skånes Dansteaters personal har under året stöttat den ung kraft-anställda att organisera och genomföra workshops, möten, föreställningar och klubbar. Genom den ungkraft-anställda, Atoosa Farahmand har man utvecklat, nätverkat och kunnat arbeta med andra unga människors idéer och kunskaper som man sedan förvaltat inom den egna verksamheten.

Följeforskning

Forskaren Magnus Karlsson, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, har följt arbetet i fyra av de fem kulturverksamheterna. Projekten har varit framgångsrika i den meningen att man åstadkommit det vad man satt upp som mål, såsom aktiviteter, nätverk, modellbygge och samarbete mellan unga och verksamheterna. Utifrån en trestegstrappa för att nå delaktighet har institutionerna lyckats med de två första stegen. Man har öppnat upp sig för ungas visioner och erbjudit dem förutsättningar för att nå målen men är tveksam till att man lyckats att etablera nya bestående rutiner för kontinuerligt arbete med ungas delaktighet i organisationerna.

Rapporten framhåller vikten av ledningens förståelse av styrning och rutiner kontra delaktighet och frihet samt betydelsen av bekräftelse och prioriteringar för att igångsätta och långsiktigt arbeta med och för ung delaktighet.

Nästa steg

Region Skåne fortsätter att stimulera ungas och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det professionella kulturlivet genom att utlysa Ung kraft-bidrag i en utvecklad form under hösten. Forskaren betonar att det tar tid att implementera nya modeller som innebär förändrat arbetssätt och prioriteringar och därför kommer projekttiden att förlängas till två år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter