Tre aktörer ökar ungas delaktighet i kulturlivet

Region Skåne vill med projektbidraget Ung kraft främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet.

Tre kulturaktörer har fått bidrag för att arbeta med ung delaktighet och inflytande under två år, 2018-2019. De kommer att projektanställa unga och unga vuxna för att arbeta för ung verksamhetsutveckling inom områdena kulturarv, bild och form samt musik/litteratur för och med unga och unga vuxna.

Musik i Syd får 400 000 kronor till projektet "Ung kraft Kulturkvarteret". I projektet ska Musik i Syd och biblioteket i Kristianstad arbeta för att ge unga och unga vuxna inflytande och delaktighet både vad gäller utbud och verksamheternas arbetssätt.

Skånes konstförening får 300 000 kronor till projektet Södra Sofielunds Museum. I projektet ska Skånes konstförening utveckla en mötesplats för unga i och utanför området Södra Sofielund/Seved i Malmö.

Trelleborgs museum får 425 000 kronor till projektet Amuse-um. Med projektet vill museet skapa ett ungdomsråd för att ge unga och unga vuxna ökad delaktighet och inflytande i museets verksamhet.

Kulturlivet ska vara tillgängligt och inkluderade

Unga och unga vuxna är en grupp vars kulturutövande och kreativa och innovativa kompetenser inte nås av regionala medel i samma utsträckning som andra åldersgrupper. Verksamhetsbidrag och olika projektbidrag når främst barn och unga i grundskolan (6-16 år). Återkommande regionala kulturvaneundersökningar visar att åldersgruppen 16-29 år är bland de mest kulturaktiva men att de inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i särskild stor utsträckning.

För att stimulera och öka ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt finansierade kulturlivet initierades projektbidraget Ung kraft 2015. Fem kulturinstitutioner inom områdena folkbildning, musik, teater, dans och bibliotek/spelutveckling arbetade med Ung kraft-projekt under 2016 som kom att följas av en forskare. I dennes rapport påpekas att det behövs mer tid för att till fullo implementera modeller för ung delaktighet i verksamheterna. Utlysningen 2017 gäller därför två års arbete, 2018-2019.

Projektbidraget ska sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande genom att stimulera kulturaktörers arbete med åldersgruppen för att på så sätt främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen. Målet är att unga och unga vuxna ska uppleva att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsfullt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter