Skånes läsfrämjande i framkant

Ett flerårigt strategiskt arbete med läsfrämjande från Region Skåne har gett ett starkt gensvar i de skånska kommunerna och deras arbete med läsfrämjande inom bibliotek och folkbildning.

Under åren 2014-2016 har Region Skånes kulturförvaltning gjort ett antal strategiska insatser inom läsfrämjande för olika målgrupper och man har också tagit initiativ till samarbete med folkbildning, barnhälsovård och kommuner. Många av projekten som har fått bidrag från Region Skåne har permanentats och ingår i den ordinarie verksamheten.

Hösten 2013 tog regeringen beslut om nationella mål för litteratur och läsfrämjande för att ge alla i landet en möjlighet att utveckla god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.
I samband med detta utökades Kultursamverkansmodellen med området litteratur- och läsfrämjande och regeringen öronmärkte folkbildningsmedel till läsfrämjande. Tidigt 2014 startade förvaltningens utvecklare inom de aktuella områdena med planering och konkreta insatser för arbetet.

Många projekt som främjar läsande

Inom Region Skåne avsattes särskilda medel för läsfrämjande som bland annat utmynnade i 24 läsfrämjandeprojekt. Merparten av projekten har haft fokus på målgruppen barn. Projekten har inneburit samarbeten mellan folkbildning och bibliotek, bibliotek och idrottsrörelse, bibliotek och andra kommunala förvaltningar, svenska för invandrare och invandrarföreningar.

Under åren 2014-2016 har förvaltningen initierat olika forskningsuppdrag, till exempel forskningscirklar i läsfrämjande riktade till bibliotekspersonal samt följeforskning av projekt inom bokprat, för att nämna några. Forskningsuppdragen har genererat seminarier och rapporter som bidragit till att sprida erfarenheter och kunskaper såväl inom Skåne som ute i landet. Intresset för rapporterna har varit mycket stort från såväl biblioteksbranschen i landet som media.

Stark utveckling som fortsätter

Under de närmaste åren kommer förvaltningen att fortsätta sitt strategiska arbete inom läsfrämjande. Aktuella tema för de kommande årens arbete inom litteratur- och läsfrämjande är: forskning och metodutveckling för läsfrämjande, det livslånga lärandet samt folkbiblioteken som litterära scener.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter