Region Skåne välkomnar dialog om kultursamverkan

Region Skåne har yttrat sig över kulturdepartementets skrivelse ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen”.

I sitt svar betonar Region Skåne att det finns ett stort behov av ökad dialog kring de utvecklingsmedel som fördelas av staten. Vidare anser man att Kultursamverkansmodellen har allt att vinna på att regionerna får större inflytande över vilka utvecklingsområden de statliga utvecklingsinsatserna ska gå till.

Region Skåne håller också fram att det är när samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå leder till gemensamma prioriteringar som kultursamverkansmodellen kan nå sin fulla potential. Det är också viktigt att även statliga utvecklingsmedel baseras på regionala utmaningar, vilka kan se olika ut i olika regioner.

Region Skåne välkomnar ökad dialog

I yttrandet välkomnar Region Skåne att dialogen mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska nivån formaliseras för att främja en ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska prioriteringar. Man lyfter också att dialogen på tjänstemannanivå med såväl departement som med samverkansrådet behöver ingå i denna formalisering och är önskvärd.

Man efterlyser en förbättrad samordning på statlig nivå – mellan ministrar, departement och myndigheter inom olika politikområden. En sådan samordning skulle både stärka kultursamverkansmodellen och stärka utvecklingsarbetet med de aspektpolitiska frågorna som kultur och hälsa, kulturella och kreativa näringar, kultur och hållbar utveckling, gestaltad livsmiljö, etcetera.

Bakgrund

Region Skåne är en av drygt 100 remissinstanser som fått möjlighet att fram till 14 juni 2017 yttra sig över den statliga skrivelsen "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)".

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter