Region Skåne ger stöd till äldre och personal

Ängelholms kommun får 150 000 kronor från Region Skåne för projektet ”Då-tid/Nu-tid” som ska göra äldre mer delaktiga och öka personalens och anhörigas kunskap om kulturens roll i vårdvardagen.

"Då-tid/Nu-tid" har bland annat som mål att lyfta och knyta an till de äldres minnen samt att höja medvetenheten om kulturens roll inom äldreomsorgen. Projektet, som är ett samarbete mellan flera av kommunens verksamheter, är kopplat till folkhälsoplanen där just äldre är en av de prioriterade målgrupperna.

Projektet bygger på en stor bredd av insatser, exempelvis kommer anhörigkonsulenter och kulturombud utbildas av kommunens konstpedagog. Tillsammans kommer de göra besök inom äldreomsorgen för att inleda samtal kring konst och kultur, i detta arbete kommer även Konstfrämjandet Skåne delta. Som en del i projektet kommer även workshops anordnas tillsammans med Ängelholms hemslöjdsgille, och en dialog om möjligheten att samarbeta med de lokala hembygdsföreningarna förs redan.

Projekt som spänner över två år

Genom projektet satsar man på aktiviteter och fortbildningar som stärker olika anställda som arbetar i kommunens två huvuduppdrag Kultur och Hälsa. Projektet inleds under 2017 och spänner över två år fram till maj 2019. Projektet bidrar till att öka kontakten mellan äldreomsorgen, lokala kulturföreningar, anhöriga och volontärer.

Satsningen kommer engagera boende på särskilda boenden samt besökare på alla träffpunkter i Ängelholm.

Skånes hembygdsförbund ska också vara en resurs i den del av projektet som handlar om att hitta lösningar för hur äldreomsorgen och de lokala hembygdsföreningarna kan samarbeta framöver. För att stimulera äldre och personal att arbeta med händerna kommer även workshopar med Ängelholms hemslöjdsgille att anordnas.

Fakta

Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. Målet är att kultur blir en naturlig del inom Region Skånes hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och omsorg, lika självklart som mat och medicin.

De kultur i vården-projekt Region Skåne stödjer ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för en god hälsa samt ge vårdpersonalen ökad kulturkompetens. Kultur i vården-projekt ska öka tillgängligheten och delaktigheten i kulturlivet. Även de som bor på ett äldreboende eller är drabbade av sjukdom ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser, oavsett individuella förutsättningar.

Region Skåne prioriterar främst kultur i vården-projekt som genomförs i äldreomsorgen, psykiatrin eller i barn- och ungdomssjukvården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter