Handslag för ökad delaktighet i EU

Hälften av punkterna på en dagordning på ett regionfullmäktigemöte påverkas av beslut fattade i EU. Det gör att delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor måste bli större.

EU- och handelsminister Ann Linde ingick i ett EU-handslag med regionala och lokala representanter i Skåne under Europaforum i Hässleholm för att visa på vikten av ett aktivt arbete med EU-frågor. Regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson deltog, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm Pär Palmgren och Kent Mårtensson, ordförande Kommunförbundet Skåne.

Att ingå i EU-handslaget förstärker det EU-arbete som Region Skåne redan driver och är ett viktigt steg för att öka den offentliga dialogen om EU i Skåne och visa mervärdet av EU-medlemskapet. EU-handslaget innebär ökat fokus på att förbättrad informationstillgången och synliggöra EU-arbete på Region Skånes hemsida, att planera för utbildningsinsatser för förtroendevalda samt utveckla dialogen lokalt/regionalt/nationellt om EU-frågor i stort.

Region Skåne fortsätter detta arbete på hemmaplan och i Bryssel, tillsammans med medarbetarna på Skåne European Office.

Bakgrunden till handslaget är den utredningen om EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som presenterades i februari 2016. Utredningen visar på en kunskapsbrist vad gäller EU-frågor i samhället, såväl hos den enskilde medborgaren som hos organisationer och myndigheter som har som ansvar att synliggöra de politiska processerna för att möjliggöra demokratisk delaktighet. En av de avgörande faktorerna är avsaknaden av ett kontinuerligt offentligt samtal om EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår åtgärder på tre övergripande områden:

1. Höja kunskapen i internationella frågor och om EU
2. Öka möjligheterna till insyn och delaktighet
3. Förbättra informationstillgången

Se seminariet från Europaforum på SVT forum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter