Hur har två år med restriktioner påverkat folkhälsan i Skåne

Våren 2022 genomförs en ny folkhälsoenkät i Skåne där fler än 93 000 personer över 16 år bjuds in att delta. Resultatet kommer att ge en bild av hur den upplevda hälsan har påverkats av pandemin och två år med restriktioner.

Den senaste folkhälsoundersökningen i Skåne genomfördes hösten 2019, några månader innan pandemin bröt ut i Sverige. Årets undersökning startar den 18 februari och pågår fram till den 23 maj.

– Restriktionerna under pandemin har inneburit begränsningar i tillvaron och ett minskat socialt liv under en lång period. Därför blir det otroligt viktigt att vi nu kan bilda oss en uppfattning om hur covid har påverkat den övergripande folkhälsan i Skåne och vilka beteenden som har förändrats sedan 2019, säger Region Skånes analyschef Anna Råman.

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Det här är den sjätte stora folkhälsoundersökningen av vuxna i Skåne sedan år 2000. Tidigare har Region Skåne genomfört undersökningen i egen regi men övergår nu till den nationella undersökningen ”Hälsa på lika villkor”, ett samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor är ett av Region Skånes viktigaste planeringsunderlag för att kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård, prioritera resurser till hälsofrämjande insatser och arbeta med utvecklingen av Skåne i stort. Svaren ger oss även möjlighet att se trender över tid och på så sätt möta framtida behov.

– Det är viktigt att vi har färsk kunskap om hur skåningarna mår för att kunna utforma våra insatser på bästa möjliga sätt. Resultatet blir ett viktigt underlag för att veta hur vi behöver arbeta för att förbättra folkhälsan i Skåne efter covid, säger Fredrik Sjögren (L), ordförande i Region Skånes Folkhälsoberedning.

Fakta/folkhälsoenkäten

Folkhälsoenkäten har skickats ut vid fem tidigare tillfällen, år 2000, 2004, 2008, 2012 och 2019.
Resultatet från Folkhälsoenkäten 2022 kommer presenteras våren 2023.

Ta det av resultatet från den senaste Folkhälsoundersökningen 2019

För mer information

Anna Råman, analyschef enheten för samhällsanalys Region Skåne:
anna.raman@skane.se
040 - 675 33 93