EU:s grönbok om åldrande

EU-kommissionen har publicerat en grönbok om åldrande som ett sätt att stimulera till diskussion åldrande i Europa och hur EU kan finna gemensamma lösningar till de utmaningar en allt åldrande befolkning innebär.

Den 27 januari publicerade EU-kommissionen en grönbok om åldrande för att stimulera till debatt och samtal kring den demografiska utveckling med allt åldrande befolkning som Europa står inför. År 2050 beräknas cirka 30 % av den europeiska befolkningen vara över 65 år (Eurostat, 2020), vilket innebär stora samhälleliga och ekonomiska utmaningar för Europas regioner och kommuner däribland Region Skåne.

Utmaningen med de demografiska förändringarna i Europa är gemensam. Grönboken ska fungera som en ram för en diskussion om åldrandets effekter och beskriver bland annat de ekonomiska konsekvenserna för våra samhällen av denna demografiska utveckling, dess politiska konsekvenser och hur våra samhällen ska hantera utmaningarna som kommer med fler äldre i populationen. Något som omfattar exempelvis insatser för att främja en hälsosam livsstil, livslångt lärande och förstärkande av de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen för att kunna ta hand om en äldre befolkning. Grönboken lyfter även ett behov av att få in fler personer på arbetsmarknaden och med det åldrandets påverkan på yrkesliv, välbefinnande och socialt skydd. Samtidigt lanserades även ett offentligt samråd på samma tema för att ge allmänhet, offentliga och privata aktörer möjlighet att uttrycka sina synpunkter kring ämnet.

Kontakta Region Skånes Brysselkontor för mer information om grönboken om åldrande samt frågor gällande det öppna samrådet.

Källa: Eurostat, 2020.