Europe’s Beating Cancer Plan

Den 3 februari lanserade EU-kommissionen den sedan länge aviserade cancerplanen, Europe’s Beating Cancer Plan, en EU-överspännande strategi för prevention, behandling och vård av cancer.

Cancerplanen ligger i mångt och mycket i linje med de svenska målen i det nationella arbetet med cancer som präglar cancervårdens utformning även Skåne. Att EU nu lägger fram en EU-gemensam plan för arbetet mot cancer innebär en koordinering av insatser och samverkan i Europa i kampen mot cancer som kan komma att få stor betydelse för de europeiska regionerna som ofta är de ansvariga huvudmännen för hälso- och sjukvård. 

Med utgång i nya teknologier, forskning och innovation ska cancerplanen lägga ut en ny approach till hur cancer behandlas och bekämpas i Europa. Cancerplanen är uppbyggd kring fyra huvudområden och sammanlagt har 4 miljarder euro öronmärkts från EU:s olika finansieringsinstrument för aktioner inom cancerområdet – däribland från det nya hälsoprogrammet EU4Health, forskningsprogrammet Horisont Europa och det Digitala Europaprogrammet. Cancer är en av kommissionens huvudprioriteringar på hälsoområdet för den nya programperioden.

De fyra huvudområdena i Europe’s Beating Cancer Plan är:

  • Prevention genom aktioner som adresserar centrala riskfaktorer, såsom tobak eller skadliga luftföroreningar.
  • Tidig upptäckt av cancer genom att förbättra tillgång till kvalitativ vård samt en utökning av preventiva screeninginsatser för bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer) i medlemsländerna. För att nå detta mål kommer ett nytt förslag om en plan för cancerscreening läggas fram.
  • Diagnostik och behandling genom aktioner som säkerställer en mer integrerad och omfattande cancervård som även adresserar ojämlik tillgång till kvalitativ vård och mediciner.
  • Förbättrad livskvalitet för cancerpatienter som inkluderar rehabilitering och stöd vid eventuella återfall. För att nå detta mål kommer ett nytt initiativ ”Better Life for Cancer Patient Initiative” att läggas fram med fokus på uppföljande vård.

Vidare kommer ett Kunskapscenter om cancer att lanseras för att stödja koordineringen av cancerrelaterade vetenskapliga och tekniska initiativ på EU-nivå. I likhet med utformningen av de regionala cancercentrum som finns i Sverige och i Skåne i form av Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd). Även ett European Cancer Imaging Initiative kommer att byggas upp för att stödja utvecklingen av nya datorstödda verktyg för att förbättra personaliserade vårdinsatser och innovativa lösningar.