Enkät till 11 000 barn ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

För att kartlägga hur skånska barn påverkas av den miljö de vistas i genomförs nu en stor enkätundersökning på initiativ av Folkhälsomyndigheten.

Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader samt 4 år och 12 år.

Resultatet av enkäten är en viktig del i Region Skånes arbete med hälsofrämjande planering. Information om hur barnen mår av dålig luft och buller kommer att kunna användas i samhällsplaneringen.

Tidigare undersökningar har visat att Skånes barn överlag mår bra men att barnperspektivet behöver inkluderas mer i samhällsplaneringen. Det är till exempel viktigt att planera för säkra gång- och cykelbanor till skolan och skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse.

Fakta om miljöhälsoenkäten


Folkhälsomyndigheten står bakom miljöhälsoenkäten och medfinansieras av Region Skåne och Länsstyrelsen. Resultaten publiceras våren 2020.

Miljöhälsoenkäter genomförs var fjärde år sedan 20 år tillbaka. I Skåne görs dessutom utökade undersökningar sedan 2005. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter