Region Skåne inrättar ett planeringsbidrag för att stimulera fler skånska ansökningar till Horisont Europa

Region Skåne förbereder just nu lanseringen av ett planeringsbidrag för att stödja fler skånska aktörers deltagande i EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa.

Syftet med insatsen är att få en ökad finansiering till Skåne för forskning och innovation.
 
Insatsen ska stödja ett ökat deltagande i projekt som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som finns i Skåne och som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Planeringsstödet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom Horisont Europa och den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”.
 
Målgruppen för planeringsbidraget är små- och medelstora företag och icke-vinstdrivande aktörer som verkar inom regionens gränser. Region Skåne avser att, förutom att erbjuda skånska aktörer möjligheten att söka ett planeringsbidrag, initiera en samlad stödfunktion som ska kunna stötta skånska aktörers deltagande i Horisont Europa.
 
Den 23 juni kl. 14:00 bjuder vi in till ett webbinarium för att berätta mer om planeringsbidraget och hur vi ser att den samlade stödfunktionen ska kunna etableras. Vi kommer även att återkoppla kring den enkät som vi har skickat ut till aktörer i Skåne för att samla på oss mer kunskap om vilka behov som finns i Skåne när det gäller ansökningar till Horisont Europa.

Medverkar på eventet gör:

Maria Korner Westin, Enhetschef EU och Internationella relationer

Daniel Kronmann, Enhetschef Innovation och Entreprenörskap

För mer information om programmet och anmälan, vänligen klicka här. 

Välkommen!