Fysisk planering och näringslivsutveckling för framtidens energiförsörjning 17 maj 2022

Verktyg för hur kommunen kan möjliggöra anslutning av fler bostäder och företag

Är du kommunal tjänsteperson och arbetar med fysisk planering, exploatering, strategiska frågor eller näringslivsfrågor?

Kommuner kan genom god energiplanering kostnadseffektivt ansluta fler bostäder och företag till elsystemet. Genom kommunens egna roller och verktyg kan din kommun dessutom lättare uppnå uppsatta energi- och klimatmål.

Välkommen till en anpassad utbildning inom energiförsörjning för tjänstepersoner i de skånska kommunerna. Syftet med utbildningen är att förtydliga roller för vilka befogenheter och möjligheter som finns för kommunerna att dra nytta av energifrågor.

Utbildningen om kommunernas roll och möjligheter för energiförsörjning hjälper dig med hur du som kommunal tjänsteperson kan utveckla energisystemet till förmån för företagande, boende och för att uppnå energi- och klimatmål. Målet med utbildningen är att förmedla problembilden i Skånes elförsörjning och synliggöra möjligheter för att avlasta elsystemet samt att bidra i kommunernas arbete med energifrågor, däribland kommunala energi-, översikts- och detaljplaner, Regionplan för Skåne, industriell symbios och dialog med externa aktörer.

Utbildningen är gratis och genomförs av RISE som föreläsning med möjlighet till frågor. I utbildningen medverkar externa föreläsare med konkreta exempel. Det är även möjligt att enbart delta under ett av tillfällena, då utbildningstillfällena inte är beroende av varandra.

Utbildningen kommer innehålla följande programpunkter:

17 maj

  • Elkraftsystemet uppbyggnad och funktion
  • Framtidsscenarier och utveckling nationell, regionalt och lokalt
  • Vikten av planering och nätutbyggnad
  • Kommunens verktyg och roller för att främja energiförsörjning – Region Stockholm föreläser om planeringsverktyg