Öppet samråd om Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 9 december bjuder Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne in Sveriges fem nationella minoriteter till öppet samråd kring Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne välkomnar alla, som anser sig tillhöra någon av Sveriges fem nationella minoriteten i Skåne, till ett öppet samråd. Sveriges fem nationella minoriteter är samer, judar, sverigefinnar, romer och tornedalingar.

Varför har vi en Regional kulturplan för Skåne?

En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidragsgivningen ska främja en god tillgång för regionens invånare till:

  • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • Professionell bild- och formverksamhet
  • Regional enskild arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet
  • Främjande av hemslöjd

Med regional kulturplan avses en beskrivning av de regionala kulturpolitiska prioriteringarna och hur de förhåller sig till de nationella kulturpolitiska målen.

Region Skåne ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

Praktisk information

  • Målgrupp för samrådet är alla i Skåne som anser sig tillhöra någon av Sveriges fem nationella minoriteter (judar, samer, romer, tornedalingar och sverigefinnar)
  • Samrådet är på svenska. I anmälningsformuläret kan du ange om du är i behov av tolk.
  • Vi bjuder på kaffe och smörgås kl. 17.30.

Dagordning

18.00 Magnus Lunderquist, ordförande i Region Skånes kulturnämnd, hälsar välkommen

Den regionala utvecklingsstrategin - Det öppna Skåne 2030
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) är under revidering. Utvecklingsstrateg Karin Swensson presenterar revideringarna och informerar om remissförfarandet.

Samråd om Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
Ordförande Magnus Lunderquist inleder samrådet.

Utvecklare Cecilia Widberg informerar om processen med att ta fram en ny regional kulturplan för Skåne. Utifrån kulturnämndens inriktingsbeslut som tas den 5 december presenterar Cecilia Widberg målbild, inriktning och prioriteringar för den kommande kulturplanen. 

19.00 Paus

19.15 Gruppdiskussioner, möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på inriktningsbeslutet samt att komma med önskemål om den fortsatta dialogstrukturen.

20.00 Information från Länsstyrelsen Skåne

20.15 Ordförande Magnus Lunderquist avslutar samrådet

Bakgrund

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i förvaltningsområdet för finska.

Anmäl dig senast den 2 december

För- och efternamn: * Obligatoriskt fält.
E-post:
Telefonnummer:
Ev. specialkost:
Tolk:
Tillgänglighet:
Får vi spara dina kontaktuppgifter för utskick av information rörande nationella minoriteter och/eller inbjudningar till kommande samråd? * Obligatoriskt fält.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter