Museernas nya hybridkompetenser

Den 19 september bjuder Region Skåne, i samarbete med Malmö stad, in till en konferens om museernas utmaningar och möjligheter.

Museerna har fler besökare än någonsin. Nya digitala lösningar erbjuder både möjligheter och utmaningar för museer i publikkontakter och verksamhetsutveckling. Men hur utbildar man för arbete vid museer i en tid då kompetenskrav förändras? Och hur kan biblioteks-, arkiv- och museiverksamheter lära av varandra genom samverkan?

Forskningssatsningen Våra museer, röster från svenska, danska och norska museer om vilka kompetenser som efterfrågas hos dem och konkreta exempel från verkligheten presenteras under dagen. Under en inspirerande heldag får ni ta del av hur man samarbetar mellan universitet och museer om utbildning för kulturarvssektorn, och hur minnesinstitutionerna ser på gemensamma utvecklingsmöjligheter.

Bakgrund

Region Skåne har sedan 2016 gett finansiellt bidrag till forskningsprojektet Våra museer – strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället som Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet genomfört.

Målet med forskningsprojektet har varit att dels bidra med kunskap och aktuell forskning om de omvärldsförändringar kulturarvssektorn står inför, dels stärka kompetensen hos ledning och huvudmän i sektorn och bidra till utveckling i sektorn när det gäller vilken kompetens respektive tjänster museerna på sikt behöver utveckla.

Anmäl dig senast den 27 augusti!

Program

8.30 Morgonkaffe och registrering

9.00 Introduktion till dagen

Dagens moderator: Mats Persson, chef för Marinmuseum i Karlskrona, tidigare generalsekreterare för Sveriges Museer

9.10 Välkommen!

Magnus Lunderquist, kulturnämndens ordförande, Region Skåne och Frida Trollmyr, kulturnämndens ordförande, Malmö stad

9.15 Om forskningssatsningen Våra museer

Martin Andrén, utvecklare kulturarv, Region Skånes kulturförvaltning och Katja Lindqvist, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

9.30 Minnesinstitutionernas framtidskompetenser

Sofia Dahlquist, konsult inom digital pedagogik och museer och medlem av DIK:s expertgrupp för minnesinstitutionernas framtida kompetenser

10.00  Riksantikvarieämbetets roll i kompetensförsörjning av kulturarvssektorn

Knut Weibull, överantikvarie och ställföreträdande riksantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

10.30 Kaffepaus

11.00 Hvilke kompetencer efterlyser danske museer, og hvilke kompetencer er der ifølge dansk museumsforskning brug for?

Ane Hejlskov Larsen, seniorforskare vid Center for Museologi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus universitet

11.30 Vilka kompetenser efterfrågar norska museer, och vilka kompetenser är det som norsk museiforskning har behov av?

Kristina Skåden, gästforskare, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

12.00 Lunch med diskussion i grupper kring nya hybridkompetenser

- Vad behöver göras och av vem?

13.30 Nya kompetensstrategier i museisektorn, erfarenheter från fältet

Anna Hansen, landsantikvarie i Skåne/chef för Regionmuseet Kristianstad

14.00 Nya samverkansformer mellan universitet och museer

Carolina Jonsson Malm, forskningshandläggare, Malmö universitet

14.30 Kaffepaus

15.00 Avslutande gemensamma reflektioner och samtal kring nya kompetenskrav i sektorn

I samtalet deltar:
Anna Ketola, arkiv och verksamhetschef, Arkivcentrum Syd
Attila Rostoványi, stabschef, Malmö museer
Daniel Borgman, utvecklare kulturarv, Region Halland
Catharina Isberg, bibliotekschef, Helsingborgs stad

16.00 Dagen avslutas

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter