Kulturarvsmöte

Den 22 november bjuder Region Skåne in till kulturarvsmöte på tema samverkan och förmedling.

Kulturnämnden gav i verksamhetsplanen för 2018 förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta översynen av kulturarvsområdet som inleddes under 2017. Förra året gjordes en kartläggning och analys av museernas arbete gällande samverkan och förmedling utifrån ett regionalt perspektiv. Den kartläggningen och analysen presenterades och diskuterades på kulturarvskollegiet i oktober 2017.

Den nu aktuella översynen avser de kulturarvsförbund som fick verksamhetsbidrag av Region Skåne 2014-2016: Skånes Hembygdsförbund, Skånes Hemslöjdsförbund och Skånes Arkivförbund. Även denna översyn tar sin utgångspunkt i samverkan och förmedling.

Barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp. Det innebär att alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk oavsett uppväxtvillkor och förutsättningar. Syftet med temadiskussionen på dagens kulturarvsmöte är att utifrån gemensam kunskap om vilka kommuner som idag inte nås av uppsökande verksamhet, identifiera hur vi kan samverka för att nå fler barn och unga.

Dagordning

1. Maria Tsakiris hälsar välkommen

2. Minnesanteckningar från föregående möte

3. Information från Region Skåne

4. Tema: Förmedling och samverkan

5. Övriga frågor (ska anmälas i förväg via anmälningsformuläret)

6. Mötet avslutas

Praktisk information

Målgrupp: Kulturarvschefer/motsvarande som får verksamhetsbidrag från Region Skåne. Vid förhinder uppskattar vi om det kommer en ersättare.

Vi bjuder på eftermiddagsfika och frukt.

Båda kartläggningarna som det hänvisas till i texten ovan finns att ladda ner som pdf:er i högerkolumnen under "relaterade dokument".

Anmäl dig senast den 19 november

Namn:
E-post:
Titel:
Organisation:
På mötet vill jag ta upp följande under punkten "övriga frågor":
Ev. specialkost:
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter