Öresundståg åker förbi i grönskande landskap

Skånsk enighet om järnvägsbehoven: förstärk Lund-Hässleholm nu

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom snabba och smidiga kommunikationer är viktiga i människors vardag.

Den 23 december 2022 beslutade regeringen att Trafikverket ska avsluta projektet Hässleholm-Lund, och gav Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i Skåne. Den 12 januari kom Region Skåne och flera skånska kommuner överens om en gemensam position gentemot regeringen:

  • Ge Trafikverket i uppdrag att säkerställa kapacitetsåtgärder i järnvägskorridoren Hässleholm-Lund som medger ökad trafikering och robusthet genom ytterligare ett dubbelspår på sträckan.

  • Ge Trafikverket i uppdrag att fortsätta utreda det av Region Skåne och berörda skånska kommuner alternativa korridor (Genomlysningen) inom den redan påbörjade Lokaliseringsutredningen Hässleholm-Lund.

– I 10 år har Skåne framfört behovet av fyra spår på sträckan Lund-Hässleholm för att hantera kapacitetsbristerna. Detta är nu på väg att gå om intet om inte uppdraget till Trafikverket ändras. Det är den tydliga signalen som Region Skånes politiker tillsammans med kommunala politiker över partigränserna nu sänder. Ska vi klara att hålla samman Skåne som arbetsmarknadsregion samtidigt som godsmängderna ökar är detta helt nödvändigt, säger Richard Gullstrand, tf utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Region Skånes och berörda skånska kommuners position i korthet

Södra stambanan är således både ett viktigt godsstråk och ett mycket välanvänt arbetspendlingsstråk mellan Malmö och Älmhult. Trots att sträckan är dubbelspårig är kapacitetsutnyttjandet redan idag 97 %. Redan för 10 år sedan klarlades behovet av fyra spår på sträckan Lund-Hässleholm för att hantera kapacitetsbristerna.

Givet regeringens direktiv om förbättrade förutsättningar och underlätta för utökade godstransporter i järnvägssystemet, samtidigt som Fehmarn Bält-förbindelsens effekter beaktas, ser vi att den enda möjligheten är att Södra stambanan byggs ut med ytterligare en dubbelspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm utformad för att kunna trafikeras med moderna nationella och regionala tåg.

Våren 2022 genomförde Region Skåne tillsammans med berörda kommuner en genomlysning av Trafikverkets korridoralternativ mellan Lund och Hässleholm och tog fram en alternativ sträckning för korridoren. Trafikverket har, inom ramarna för det tidigare uppdraget om byggande av nya stambanor, börjat utreda den korridor som genomlysningen föreslagit.

För att ingen tid ska gå till spillo, särskilt med tanke på att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar redan 2029, bör regeringen uppdra till Trafikverket att fortsätta utreda detta alternativ inom den redan påbörjade Lokaliseringsutredningen Hässleholm-Lund.