Man med skateboard i stadsmiljö.

Miljöhälsoenkät 2023: Hur påverkas befolkningens hälsa av miljön?

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut, med syfte att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av miljön man bor och lever i.

Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar. Årets enkät skickas ut till 12 700 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år i Skåne.

En viktig del i Region Skånes arbete för en bättre folkhälsa är att belysa hur vi påverkas av miljö, infrastrukturplanering och den övergripande fysiska planeringen. Den miljö vi lever i har en stark påverkan på vår hälsa. Luftkvalitet, buller, kemikalier och tillgång till och kvaliteten på naturområden har en direkt påverkan på hur vi mår och på vårt välbefinnande. I Skåne sker arbetet med miljöhälsorapporteringen i samverkan med Länsstyrelsen, som en del i uppföljningen av miljömålen.

När det gäller att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa utgör data från miljöhälsoenkäten ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder hos beslutsfattare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Många aktörer vill samarbeta kring förebyggande och hälsofrämjande insatser kopplat till boende- och närmiljön. I år har Region Skåne och 16 andra län medfinansierat undersökningen, som görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån, för att få tillgång till bättre regionala underlag om den miljörelaterade hälsan. Totalt skickas enkäten ut till 236 000 personer i Sverige.

Under 2024 kommer Region Skåne och Länsstyrelsen ta fram en regional rapport tillsammans med Arbets- och miljömedicin Syd baserad på svaren som kommer in genom enkäten. Underlaget kommer bidra med viktig information om hur människor exponeras för olika miljöfaktorer, och hur relaterade besvär fördelar sig i befolkningen. Miljöhälsoenkäten fångar också hälsofrämjande aspekter och miljöns positiva inverkan.