Personer på en scen och människor i publiken.

Beröm för arbetet med att stärka förutsättningarna för kliniska prövningar

Nyligen publicerades en statlig utredning vars uppdrag gått ut på att föreslå åtgärder för att vända den pågående trenden med minskade kliniska prövningar.

Möjligheten att göra kliniska prövningar är avgörande för att utveckla nya mediciner och behandlingsmetoder samt för tillväxten i Skånes starka Life science-sektor.

"Under arbetet med utredningen har vi noterat den energi, dynamik och framdrift som ni har i Region Skåne. Ni gör det som utredningen pekar på. Det är föredömligt, vad ni gör i den här delen av landet. Jag tycker det vore väldigt bra om vi gjorde det nationellt." Så sa den statliga utredaren Peter Asplund på ett dialogmöte mellan läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården.

Dialogmötet som ägde rum i Lund den 10 maj är det tredje i ordningen som arrangerades av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) tillsammans med Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

En kärna i utredningen är att frågan om kliniska prövningar är komplex och att det därför krävs ett nationellt partnerskap mellan aktörer i industrin, hälso- och sjukvården, patientorganisationer och myndigheter för att i framtiden arbeta med utvecklingen av området.

I Skåne är FIRS, som Region Skåne leder och är del av, just ett exempel på ett sådant partnerskap. Arbetsgruppen för Life Science och hälsa har gemensamt tagit fram en agenda för Skåne där kliniska prövningar identifierats som ett prioriterat område att arbeta med. I utredningen föreslås bland annat tydliga målsättningar för kliniska prövningar, säkra kompetensförsörjningen, utveckla och förstärk nationella terapinätverk samt skapa tillgång till statistik för uppföljning.

I Skåne har FIRS Life Science och hälsa satt upp ett mål som handlar om att öka antalet kliniska prövningar med 10 % till 2025 genom att identifiera och angripa utmaningarna som begränsar förmågan att utföra kliniska prövningar. I samband med detta har också statistik för Skåne tagits fram. Genom samverkan mellan Skånes aktörer har det tagits initiativ till en ny utbildning av forskningskoordinatorer (start hösten 2023). Forskningskoordinatorer kan utföra en del av de uppgifter som idag belastar forskningssjuksköterskor och i förlängningen bidra till en utökad kapacitet att genomföra prövningar. Utbildningen hade 60 sökande till 20 platser i första omgången och nu planeras för ännu en kursomgång.

Under mötet presenterade Per Odin Svenska Parkinsonakademin där alla universitetskliniker i Sverige ingår och kliniska prövningar är en av flera viktiga frågor som nätverket samverkar kring. Nätverket är ett exempel på ett sådant nationellt terapinätverk som föreslås i utredningen.