• Människor som samtalar på Tillgänglighetsdagen.

  På plats under Tillgänglighetsdagen fanns bland annat Fritidsbanken och Svenska Parasportförbundet, som är en del av Malmö stads parasportguider för unga med funktionsnedsättning i sportens och idrottens värld. Foto: Nizar Keblawi.

 • Text på en svart krittavla: Daglig verksamhet pop up café

  och Daglig verksamhet serverade fika i ett pop-up-cafe under dagen. Foto: Nizar Keblawi.

Tillgänglighetsdagen på Malmö stadsbibliotek

Genom stöd inom Lärandespåret anordnade Stadsbiblioteket i Malmö en dag av möten, föreläsningar och workshops kopplat till tillgänglighet, i samband med Global accessibility awareness day den 25 maj.

Upplägg

Under Tillgänglighetsdagen fanns drygt 40 aktörer på plats i biblioteket för att informera om sina verksamheter och sprida kunskap om funktionsnedsättningar, samt om vilken hjälp som finns att få. Därutöver arrangerades ett tiotal föreläsningar och workshops. 

Utanför biblioteket kunde besökare prova på att köra hinderbana med rullstol, för barn fanns det möjlighet att skapa tillsammans med Funka fritidsgård eller delta i en ’trumattack’ med Unga musik i syd, Fontänhuset sände liveradio och Daglig verksamhet serverade fika i ett pop-up-cafe under dagen.

Initial tanke med dagen

Den övergripande tanken med dagen var att sprida kunskap om hur det är att leva med olika funktionshinder och vilken hjälp som finns att få – riktat till personer med funktionsnedsättningar, deras närstående eller personer som tex i sitt arbete behöver större kunskap.

För Biblioteken i Malmö är förhoppningen att initiativet ska stärka samarbeten med och mellan aktörer inom tillgänglighet och öppna för gemensamma initiativ och kunskapsutbyte. Av denna anledning planerades dagen i nära samarbete med deltagande aktörer, där den gemensamma resan delvis också var målet. Planeringen av arrangemanget pågick under sju månader och effekten av nätverkandet såg vi redan innan dagen gick av stapeln, genom nya kontakter och förfrågningar från aktörer vi tidigare inte varit i kontakt med.

På grund av den nära kontakten med alla utställare, och en vilja att i så hög utsträckning som möjligt tillgodose individuella behov, så var planeringen av arrangemanget ganska omfattande och detaljrikt. Vi använde internt det digitala verktyget Planner för att ha överblick på alla detaljer och delegera olika arbetsinsatser internt kopplat till exempelvis teknik, kommunikation och planering av det tillfälliga café med Daglig verksamhet som skulle öppnas under dagen.   

Process och delaktighet

Processen startade med en öppen inbjudan till de aktörer biblioteket kände till att planera dagen tillsammans genom ett första fysiskt möte där vi diskuterade förväntningar, behov, tema, innehåll, upplägg, datum. Här efterlystes även aktörer vi själva hade missat. Vår ambition var att dagen i stor utsträckning skulle skapas tillsammans med deltagarna.

Utmaningar och lärdomar

Som alltid vid öppna arrangemang är det svårt på förhand att veta hur många som kommer och vilka behov de har. Vi hade initialt planerat att använda hela huset, men landade i att vi helt fick undvika våra större programrum - Röda rummet och Gullbergrummet – på grund av att den fysiska tillgängligheten inte var optimal ifall det skulle komma ett stort antal besökare i behov av hiss.

Vi satsade istället på föreläsningar i öppna rum på våning två och tre, vilket på många sätt blev bättre eftersom det blev lättare för besökare att ta sig mellan olika aktiviteter – men det gjorde också föreläsningarna mer synliga för de besökare som inte kommit för själva aktiviteten. Däremot fick vi nya utmaningar eftersom vi inte hade hörslingor installerade, men detta kunde lösas med hjälp av tillfälliga och portabla hörslingor. 

Vi bokade två teckenspråkstolkar till varje föreläsning, men förstod för sent att det finns ett lika stort behov av skrivtolkar för de med nedsatt hörsel, eftersom de som blir döva i vuxen ålder sällan lär sig teckenspråk. När vi väl bokade fanns det tyvärr inga skrivtolkar att tillgå. En lärdom är att vara ute i god tid, samt att ta höjd för kostnaden tidigt i planeringen.

En annan utmaning i våra lokaler är att hitta och förstå var man är, vilket vi försökte lösa genom tydlig skyltning i rummet, men också genom att vara extra synliga som värdar. Utöver ordinarie personal hade vi ett tiotal värdar i huset som bar västar som vi sytt upp särskilt för dagen. Även personer från Daglig verksamhet bar västar och hjälpte oss att ledsaga och guida besökare i huset. Västar, skyltar och övrig kommunikation hade samma gröna färg för att bidra till ökad tydlighet.

Parallella insatser på Biblioteken i Malmö

Bibliotekets personal har parallellt erbjudits kompetensutveckling inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) genom föreläsningar på Stadsbiblioteket. Biblioteken i Malmö har även initierat ett samarbete med Funktionsstödsförvaltningen för att identifiera sysselsättningsmöjligheter inom biblioteken för personer i Daglig verksamhet.

Att öppna dörren

Den kanske viktigaste erfarenheten är den bredd av initiativ som tar form när vi aktivt och riktat öppnar våra dörrar och bjuder in – denna gång särskilt från de aktörer som jobbar med tillgänglighetsfrågor. Vi vill att det ska kännas självklart att samarbeta med biblioteken kring frågor om tillgänglighet, lära av varandra och att möjliggöra aktiviteter där alla kan delta. Vår förhoppning är att Tillgänglighetsdagen var ett startskott till detta.

Deltagande föreningar och organisationer

 • FIFH & Svenska Parasportförbundet
 • Flerspråkigt brukarstöd (Tahrir, ABF Malmö)
 • Hörselskadades förening i Malmö
 • RBU Skåne
 • FUB Malmö
 • Daglig Verksamhet Redaktionen
 • Funktionsstödsförvaltningen
 • Skånes taltidning
 • Ordvärlden
 • Inkluderingslabbet
 • Begripsam & DigiJag
 • Dyslexiförbundet Malmö
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Malmö universitet – Universitetsbiblioteket
 • Malmö universitet – programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
 • Malmö universitet – Pedagogiskt stöd
 • Malmö stads funktionshinderråd
 • Malmö Dövas Förening "Svenske"
 • Autism Skåne
 • Värnet
 • Neuroförbundet Malmö
 • Branschorganisationen Svensk tillgänglighet
 • Iris hjälpmedel
 • Boarve konsult AB
 • KEEP ON
 • DHR Malmö
 • Polar Print
 • Hörslingan AB
 • Afasiföreningen Skåne län
 • Afasiföreningen Malmö med omnejd
 • Synskadades Riksförbund
 • Fontänhuset Malmö & Radiofontänen live
 • Föreningen FRISKT
 • Barnverksamheter Funktionsstödsförvaltningen
 • Fritidsbanken, Parasportsguider och Funka på fritidsgårdarna

Se en film med presentation av aktiviteterna under Tillgänglighetsdagen (malmo.se) →

Artikelförfattare:

Karin Larsson, Tillgänglighetsstrateg, Malmö stad
Mimmi Widner, Verksamhetsutvecklare, Malmö stadsbibliotek