• Fem personer sitter på stolar i  ett soligt rum. Kvinnan i mitten pratar i en mikrofon.

    Görel Reimer, Thérese Christensson, Johanna Glansén, Jenny Juréen och Anders Ohlsson. Foto: Fanny Sundman.

Tankar från ett inspirationsseminarium för läsledare i Shared Reading

Den 19 april möttes läsledare från olika delar av Skåne för ett inspirationsseminarium för utbildade läsledare i Shared Reading, anordnat av Region Skånes kulturförvaltning i samarbete med föreningen Shared Reading Skåne.

Under dagen utbyttes tankar och idéer kring Shared Readings framgångar och utmaningar. Deltagarna gavs möjlighet att knyta nya kontakter med andra läsledare som ett steg i att kunna vidareutveckla verksamheten. Även två lärarstudenter från Lunds universitet deltog – Johanna Glansén och Hanna Johansson – och de bjuder i denna artikel på sina reflektioner från dagen.

Upplägg för dagen

Vi möttes i Sankt Gertruds vackra konferenslokaler i Malmö för att samtala om Shared Readings möjligheter och svårigheter. Dagordningen bestod bland annat av inspirationsföreläsningar av litteraturprofessor Anders Ohlsson som presenterade forskning om Shared Reading, samt Per Johnsson, docent i psykologi som talade om det uppmärksamma samtalets betydelse. Ett panelsamtal behandlade temat ”Att hitta de rätta kontakterna”, där Immi Lundin, ordförande i föreningen Shared Reading Skåne, höll i samtalet med projektsamordnare Emilie Küng, Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad och läsledarna Christina Andersson och Anki Olsson Flodin, om att bygga kontaktnät för Shared Reading. Anders Ohlsson höll i ett andra panelsamtal med läsledarna Jenny Juréen, bibliotekarie i Lomma kommun, samt Therése Christensson och Görel Reimer, bibliotekarier i Vellinge kommun, om att nå och arbeta med Shared Reading för barn och unga. Föreläsningarna och samtalen efterföljdes av samtal i smågrupper där deltagarna diskuterade allt från läsledarens roll till novelltips med stort engagemang.

Våra reflektioner

Förutom engagerade läsledare hade även vi två, Johanna Glansén och Hanna Johansson, lärarstudenter från Lunds universitet, bjudits in för att delta kring forskning och få inspiration. Utifrån ett lärarperspektiv fick vi ta del av Shared Reading som läspraktik och vilken betydelse läsledarens roll har för deltagarnas läsengagemang. Under samtalen lyfte flera läsledare vikten av Shared Reading i samhället idag. I ett samhälle som blir alltmer digitaliserat och fokuserat på prestation och framgång kan det fysiska Shared Reading-mötet vara ett tillfälle för självreflektion och utbyte av livserfarenheter. 

Många läsledare betonade även utmaningarna med att locka deltagare från olika målgrupper till sina Shared Reading-cirklar. Samtalen kretsade därför mycket kring tips och idéer om hur man kan nå ut till fler genom samarbeten och uppsökande arbete. Att arbeta gentemot barn görs till exempel ofta i samarbete med skolan, vilket kan skapa motsättningar mellan lärares ambitioner om att läsningen ska betygsättas och närvaro ska vara obligatorisk, och läsledares ambitioner om att Shared Reading ska vara ett helt och hållet kravlöst möte med läsning och litteratur. I samtalen kring borden lyftes en uppsjö med idéer och exempel på hur läsledarna hittar sammanhang och samarbeten: Med mötesplatser för äldre, äldreboenden, elevhälsan, fritidsgårdar, vården, ungdomsmottagningar, häktet, LSS, bibliotek, föräldragrupper på BVC, med mera.

Att det finns ett stort engagemang kring Shared Reading råder det ingen tvekan om och vi överraskades av hur många läsledare som tagit sig tid att komma på seminariet. Det kändes inspirerande och viktigt att få möta människor i olika åldrar som alla brinner för litteratur och Shared Reading.

Något vi särskilt uppmärksammade under dagen var diskussionerna om vad det innebär att vara läsledare. Till skillnad från den klassiska ledarstilen där det premieras att ta täten och auktoritärt styra gruppen, så lyfts inom Shared Reading en annan typ av ledare. Här premieras istället att ta ett steg tillbaka och i större utsträckning “lämna makten till deltagarna”. Med små medel kan läsledaren navigera samtalet och tillsammans med deltagarna skapas då ett samtal som präglas av devisen “explore instead of explain”. Det är även viktigt att uppmärksamma att utvecklandet av denna sorts ledarskap är en process och något som utvecklas successivt, vilket många av läsledarna påpekade och var medvetna om. Vad som dock särskilt framkom under dagen och som vi tycker är viktigt att ta med sig är att i denna process komma ihåg att “be kind”, även mot sig själv som läsledare.