• I projektet får barn testa eget skapande tillsammans med en konstpedagog. Foto: Jessica Goldsmith

    I projektet får barn testa eget skapande tillsammans med en konstpedagog. Foto: Jessica Goldsmith.

  • I projektet får barn testa eget skapande tillsammans med en konstpedagog. Foto: Jessica Goldsmith

    I projektet får barn testa eget skapande tillsammans med en konstpedagog. Foto: Jessica Goldsmith.

Konst och Bok i Staffanstorp

Staffanstorps bibliotek har beviljats 50 000 kronor inom Experimentspåret för projektet ”Konst och bok”, vars syfte är att undersöka möjliga vägar för kommunens konsthall och folkbibliotek att fördjupa och förnya sitt samarbete kring målgruppen barn.

Bakgrunden till projektet

Evelina Breslin, bibliotekarie i Staffanstorp, som är projektledare, berättar om bakgrunden till projektet.

- Staffanstorps bibliotek delade tidigare lokaler med kommunens konsthall. För att komma in i biblioteket gick besökarna genom konsthallen, och på det viset fick både stora som små biblioteksbesökare alltid ta del av konst. Årsskiftet 2017/18 flyttade huvudbiblioteket till nya lokaler och delar sedan dess lokaler med kommunens rådhus. Konsthallen har i och med biblioteksflytten fått mer begränsade öppettider och färre besökare. 

Genom Stärka biblioteksmedel från Kulturrådet har biblioteken i Staffanstorp kunnat utveckla verksamheten.

- Genom Stärkta bibliotek har biblioteken i Staffanstorps kommun haft möjlighet att genomföra en rad olika satsningar, berättar Evelina. Ett par av dessa har varit riktade till målgruppen barn och unga och en av satsningarna har inneburit att biblioteken inrett platser i biblioteksrummen för barns eget skapande. Skapande verkstäderna är uppskattade inslag i biblioteksverksamheterna och biblioteken sökte medel från Experimentspåret för att undersöka möjliga vägar för att fördjupa innehållet i verksamheten.

Hur projektet ska genomföras

Evelina berättar att bibliotek och konsthall kommer att gå samman för att anställa en pedagog som ska arbeta i projektet. Konstpedagogen kommer att förutom att hålla i skaparverkstäder på konsthallen också besöka biblioteken i kommunen och hålla i skapande aktiviteter i samband med konsthallens utställningar. Bibliotek och konstpedagog kommer utöver det att tillsammans genomföra utomhusaktiviteter i form av pop up-verksamhet med bibliotekens lådcyklar.

- Genom beviljat Experimentspår har biblioteken i kommunen i samarbete med konsthallen gemensamt anlitat en konstpedagog från föreningen Konstform. Pedagogen kommer under 2023 att hålla i ett antal workshops, kopplade till konsthallens utställningar, på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt på konsthallen. Bibliotekspersonal och konstpedagog kommer också att hålla i utomhus-workshops under försommaren.

Vad de hoppas uppnå med projektet

- Förhoppningsvis leder projektet till att fler barn och unga besöker konsthallens utställningar, och att verksamheterna på längre sikt tillsammans kan nå fler potentiella besökare och användare, säger Evelina. Ytterligare en förhoppning är att hitta nya vägar för fortsatta samarbeten där verksamheterna tillsammans kan bidra till att skapa fler platser för barns eget skapande och att fler barn i kommunen får ta del av konst och olika konstnärliga uttrycksformer.