• Bibliotekets poddutrustning.

    Bibliotekets poddutrustning kan komma att bli en resurs i projektet. Foto: Paulina Stanley.

Delaktighetsarbete med Landskrona Stadsbibliotek

Landskrona stadsbibliotek har blivit beviljade medel inom Projektspåret för att driva ett projekt med fokus på delaktighet under 2023 och 2024. I projektet arbetar de undersökande med olika metoder för att öka delaktigheten i den lokala demokratin.

Öka delaktigheten i demokratin

I projektet Öka delaktigheten i demokratin kommer Landskrona bibliotek under 2023 och 2024 att aktivt arbeta med att utveckla metoder för delaktighet och medborgardialog med unga och personer med annat modersmål än svenska. Metodutvecklingen ska ske med i bred samverkan med andra aktörer i kommunen, och nya samarbeten och uppsökande arbetssätt kommer att initieras.

Projektet tar avstamp i de globala målen om social hållbarhet i Agenda 2030: Biblioteket vill intensifiera arbetet med målen i Agenda 2030 i
kommunen och inleda samverkan med andra verksamheter för att skapa en stärkt gemensam riktning för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt för projektet är att formen för delaktighet kommer att växa fram i dialog med målgrupperna. Metoderna som utformas ska spridas genom kunskapsspridande insatser till andra kommuner i Skåne. Målet med projektet är att öka berörda målgruppers delaktighet i demokratin långsiktigt och metoderna för delaktighet och inflytande ska implementeras i bibliotekets ordinarie verksamhet.

Demokratiambassadör

I projektgruppen arbetar bland annat en bibliotekarie, en kulturutvecklare och en demokratiambassadör.  Den sistnämnda, demokratiambassadören Paulina Stanley, berättar mer om projektet: 

- Under de första månaderna av vårt delaktighetsarbete har vi arbetat med att bland annat genomföra en enkätundersökning. Undersökningen syftar till att kartlägga landskronabornas användande av biblioteken, skapa en bild av invånarnas drömbibliotek och vad man kan göra där. Vår demokratiambassadör har genomfört dialogarbete med barn på Biblioteksklubben, och med besökare som studerar på SFI i Landskrona. Under de kommande veckorna kommer projektgruppen att sammanställa alla värdefulla inputs som kommit in i arbetet.

- Vi har haft inledande möten med aktörer vi vill arbeta tillsammans med framåt för att nå våra huvudmålgrupper; unga och personer med svenska som andraspråk. Parallellt har vi gått en kurs i samtalsledning och medborgardialogarbete. Här har vi fått viktig kunskap att ta med oss in i projektets kommande steg. Vi har i maj även medverkat på Next Library i Århus, där vi både fått värdefull inspiration och diskuterat delaktighetsarbete i en internationell bibliotekskontext.

- Härnäst kommer vi arbeta med olika former för delaktighet, både i biblioteksrummet, och i staden i stort. Vi vill utveckla och marknadsföra vår podcastutrustning, och ge besökare möjlighet att göra sin röst hörd genom detta medium. I nästa steg kommer vår projektgrupp att undersöka hur vi, tillsammans med landskronabor, kan omforma ett av rummen på Landskrona Stadsbibliotek. Vi arbetar med metoder för att sätta ljuset på ungas perspektiv och möjlighet till delaktighet i staden. Nu skissar vi på en idé där politiker och unga får ett tillfälle att mötas för att både diskutera och lära av varandra.

Vill du veta mer? Kontakta Paulina Stanley: paulina.stanley@landskrona.se