Grön åker med grödor i prydliga rader.

Drivkrafter för ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem

Region Skåne bjuder in till en ny serie av kunskapsträffar under 2023.

Region Skånes avdelning för regional utveckling både driver och deltar i initiativ och projekt med fokus på att främja och underlätta ett cirkulärt och hållbart livsmedelsystem i Skåne – och Sverige – på olika vis. 

För att en fortsatt förflyttning mot ett cirkulärt livsmedelssystem ska vara möjlig krävs att hela värdekedjan samarbetar, vilket vi endast kan göra genom en gemensam förståelse för behov och möjligheter. Detta underlättas genom ökad kunskap och dialog.

Under året bjuder Region Skåne in myndigheter, akademin, företag i hela värdekedjan, innovationssystemet och offentlig sektor till fyra kunskapsträffar för interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel. Formatet är en halv-/heldag bestående av presentationer, paneldebatter, workshops och rundabordssamtal. 
 
Syftet med kunskapsträffarna är interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel - målet är en förflyttning mot ett cirkulärt livsmedelssystem.

För att förändring mot ett cirkulärt livsmedelssystem ska vara möjligt krävs att hela värdekedjan samarbetar. Detta kan endast göras genom en gemensam förståelse för behov och möjligheter, vilket underlättas genom ökad kunskap och dialog.

En röd – och grön och miljövänlig – tråd genom kunskapsträffarna

Denna serie av kunskapsträffar kommer att ha en röd tråd med övergripande tema ”Drivkrafter för ett hållbart och cirkulärt livsmedelssystem” med olika delteman för varje gång.  
 
Träffarnas delteman arbetas fram under året och information publiceras löpande:

  1. Försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap (29 mars)
  2. Kompetens för omställning mot ett hållbart livsmedelssystem (juni)
  3. Planering pågår (september)
  4. ”Hur går vi vidare härifrån tillsammans?” En uppföljning av Skånes livsmedelsstrategi kommer att presenteras. Vid detta tillfälle fokuserar vi på gemensamma insatser framåt utifrån det resultat som framkommit. (november)

Vår ambition med träffarna är att gemensamt landa i insikter kring vilken förflyttning som kan göras och konkreta förslag och överenskommelser på hur vi går till handling under kommande år.

Kunskapsträff #1 
Ökad försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap

Årets första träff hålls den 29 mars!

  • Vad innebär begreppen försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap? 
  • Varför är det två högt prioriterade områden, i Skåne och Sverige? 
  • Hur ser utmaningarna ut idag - och möjligheterna för imorgon? 
  • Vilken förändring behöver göras i livsmedelssystemet olika delar för att driva utveckling och omställning framåt på bästa sätt? 
  • Vad kan du göra utifrån din organisation?  

Dessa frågor och fler, kommer att beaktas och diskuteras, genom modererade samtal, paneldebatter och presentationer följt av reflektion och diskussion i mindre grupper.

Varför fokus på försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap?

Försörjningsförmågan omfattar hela kedjan från jord till bord. Den är beroende av en fungerande inhemsk jordbruks- och livsmedelsproduktion och att flödet av varor i livsmedelskedjan kan fortsätta utan avbrott. I fredstid handlar det om att ge utrymme för mer hållbar produktion, större möjligheter till konsumtion och export av bra livsmedel med lägre klimatpåverkan och fler och stabila arbetstillfällen. Med en högre försörjningsgrad blir landet också mer robust, för att kunna hantera olika typer av kriser eller handelshinder.

Eftersom en betydande del av allt livsmedel som produceras i Sverige kommer från Skåne, är det viktigt att öka skånsk matproduktion – både ur ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv. 
 
Medverkande är Krinova, LRF Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Livsmedelsakademin, SLU, Nordiska ministerrådet, Skånebönan, Tångkusten och Hanze University of Applied Science (Nederländerna), Region Skåne (avd. för regional utveckling) m.fl. Samtalsledare: Helene Norberg, Sweco.  
 
Vi välkomnar myndigheter, kommuner, akademin, företag och stödaktörer - och givetvis alla andra som är intresserade - att delta.