Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i sydöstra Skåne och kommunen har strax över 13 000 invånare. Tomelilla är en del av Österlen. Förutom tätorten Tomelilla, som har flest invånare, finns tätorterna Brösarp, Skåne Tranås, Onslunda och Smedstorp i kommunen. Tomelilla är rikt på företagare inom främst jordbruk, turism, handel och bygg.

Privat och offentlig sektor

Statistik över privat och offentlig sektor bidrar till en fördjupad kunskap om och förståelse för strukturer på arbetsmarknaden. Det hänger exempelvis samman med frågor om utbildning, eftersom vilket område du utbildar dig inom påverkar i vilken sektor du sedan hamnar, och inkomster, då medellönen varierar mycket mellan olika sektorer.

Offentlig sektor sysselsätter 19 % av de som arbetar i Tomelilla, medan 81 % har sin sysselsättning i privat sektor. Tomelilla kommun är den största offentliga arbetsgivaren, vilket känns igen från andra kommuner.

Statistiken visar att kön utgör en viktig förklaring till i vilken sektor du arbetar, medan skillnaderna beroende på nationell bakgrund är mindre. 34 % av kvinnorna med svensk och 22 % av kvinnorna med utländsk bakgrund arbetar i offentlig sektor, medan 92 % av männen med svensk bakgrund och 95 % av männen med utländsk bakgrund arbetar i privat sektor. Privat sektor sysselsätter majoriteten av både kvinnorna och männen i kommunen. Medan män är tydligt underrepresenterade inom den offentliga sektorn. En förklaring till det är att verksamheter där kvinnor ofta arbetar, som exempelvis vård- och omsorg, vanligtvis bedrivs inom offentlig verksamhet, medan yrken där män är i majoritet oftare återfinns inom privat sektor. Att strukturen ser ut på det här sättet är en del av den könssegregerade arbetsmarknaden, och ger i förlängningen effekter på exempelvis inkomster, hälsa och arbetsvillkor. 

Faktaruta

Könssegregeringen på arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män arbetar i olika branscher som återfinns inom olika sektorer. Under nittiotalet minskade könssegregeringen på arbetsmarknaden något. Det skedde genom att kvinnor fortsatt att bredda sina yrkesval, men en liknande utveckling har inte skett bland män. Den könssegregerade arbetsmarknaden ger effekter som skapar ojämställdhet på många andra områden i samhället. Bland annat är risken större för kvinnor att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa (SOU 2014:81, Gonäs 2005) 

Branschindelning

Statistik över sektorer och branschindelning hänger tydligt samman, eftersom många branscher främst återfinns inom en sektor. Vård och omsorg bedrivs vanligtvis i offentlig sektor och handel i den privata, även om det givetvis finns undantag. Precis som statistik över sektorer, visar branschstatistik på strukturer på arbetsmarknaden och är ett mått på könssegregering.

Handel, vård och omsorg, tillverkning, och utbildning är fyra av de tio branscher med flest anställda i Tomelilla kommun. Statistiken är ett mått på hur arbetsmarknaden i kommunen ser ut, och jämförs gentemot fördelningen bland de sysselsatta i kommunen. Bland de sysselsatta i Tomelilla finns en tydlig uppdelning av vilka som arbetar i respektive bransch.

 Av de sysselsatta i kommunen är 5 % män med utländsk bakgrund och 49 % är män med svensk bakgrund. 4 % av de sysselsatta i kommunen är kvinnor med utländsk bakgrund medan 42 % är kvinnor med svensk bakgrund. Ingen bransch har en helt jämställd fördelning. Män med utländsk bakgrund är framför allt överrepresenterade inom hotell och restaurang, och män med svensk bakgrund är i övervägande majoritet inom byggverksamhet, transport och magasinering, jordbruk, jakt och skogsbruk samt tillverkning. Kvinnor med utländsk bakgrund har framför allt sin sysselsättning inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom hotell och restaurang, men utgör en förhållandevis liten grupp av de anställda i dessa yrken. Kvinnor med svensk bakgrund arbetar inom vård och omsorg, inom utbildning och i offentlig förvaltning. 

Inom Tomelilla kommun finns en tydlig uppdelning mellan i vilka branscher män och kvinnor arbetar. Men denna uppdelning varierar delvis beroende på utländsk eller svensk bakgrund. Inom till exempel hotell- och restaurangbranschen är det fler män än kvinnor med utländsk bakgrund sysselsatta, medan förhållandet är omvänt bland de med svensk bakgrund – där är kvinnorna i majoritet. Liknande förhållande hittar du i branschen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. 

Könssegregeringen är tydlig i Tomelillas arbetsmarknad, vilket bör ses i relation till framtida behov av utbildad personal och Skånes kompetensförsörjning. Branscherna vård- och omsorg samt utbildning är branscher som framöver kommer behöva anställa mycket personal. Idag är dessa branscher kraftigt kvinnodominerade, framför allt av kvinnor med svensk bakgrund, och utbildningar inom området har svårt att fylla utbildningsplatserna. Det påverkar möjligheterna till nyrekryteringar. Behovet av personal öppnar upp för möjligheter att få fler att göra icke-könsstereotypa yrkesval för att komma ut i en gynnsam arbetsmarknad, vilket i sin tur kan bidra till att minska könssegregeringen. 

Faktaruta

Ofta talar vi om yrken och branscher som könsmärkta, att det finns uppfattningar om ett yrke eller bransch passar kvinnor eller män. Det kan delvis härledas till sociala och kulturella idéer om vad som anses vara ”manliga” och ”kvinnliga” sysslor. Yrken som brandman, snickare och polis har historiskt ansetts bäst lämpade för män, medan omvårdande yrken ansetts passande för kvinnor. Yrkens könsmärkning kan förändras över tid, men det har vanligtvis skett genom att kvinnor tar sig in på mansdominerade områden och inte vice versa. Yrkens könsmärkning påverkar både utbildning och arbetsmarknaden kraftigt, och avgör i stor utsträckning både i vilken bransch och sektor du jobbar (Gonäs 2005, SOU 2014:81)

 

Företagare och anställda

Företagare och anställda Förutom att vara anställd kan du ha din sysselsättning genom företagande. Företagandet är en nyckel för ekonomisk tillväxt och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. Samtidigt är många som driver företag ensamföretagare, vilket innebär att de bara sysselsätter sig själva. Av de som bor i Tomelilla kommun förvärvsarbetar 78 %. Bland de som är sysselsatta har de flesta, 80 %, en anställning, medan 20 % är företagare. Motsvarande siffror för Skåne är 89 % respektive 11 %, vilket gör att det nästan är dubbelt så många företagare procentuellt sett i Tomelilla jämfört med Skåne som helhet.

Alla grupper utmärker sig genom en högre andel företagare än länssnittet, och det är nästan dubbelt så många företagare både bland kvinnor och män med utländsk bakgrund som bland kvinnor och män med svensk bakgrund. Precis som i andra kommuner är det män med svensk bakgrund som dominerar bland företagare, följt av män med utländsk bakgrund. Särskilt kvinnor med utländsk bakgrund är i Tomelilla kommun företagare i högre utsträckning än länssnittet på 8 %.  

Faktaruta

Utrikesfödda företagare är mer välutbildade än kollegor i samma yrke med svensk bakgrund och driver oftare företag i yrken med låga kvalifikationskrav. (Gullberg Brännström, 2012) Statistik visar att det särskilt är egenföretagare från länder utanför Europa som driver företag i yrken med låga kvalifikationskrav, och att det är branscher som är arbetsintensiva snarare än kapitalintensiva, som inom servicesektorn (Aldén, 2014)

Att utrikesfödda personer generellt sett startar företag i större utsträckning än inrikesfödda indikerar på att företagandet är en viktig drivkraft. Både för egen sysselsättning, men även för att skapa arbetstillfällen och för att bidra till ekonomisk tillväxt. Det finns två huvudsakliga förklaringar till varför utrikesfödda personer väljer att starta företag. Den ena förklaringen är att utrikesfödda personer blir företagare i brist på alternativa försörjningsmöjligheter (push-faktorer), medan den andra är att det finns faktorer som gör att det för gruppen utrikesfödda är särskilt gynnsamt att starta företag (pull-faktorer). Till gynnsamma faktorer räknas företagartraditioner inom familjer, vilket forskning visar har en större betydelse för utrikesfödda personer än för de med svensk bakgrund. Andra forskare menar att det är viktigt att se att det är en blandning av sociala och ekonomiska faktorer som leder till att utrikesfödda personer startar företag och att det inte finns bara en förklaringsmodell (Aldén, 2014)

Att kvinnor driver företag i mindre utsträckning än män finns det flera förklaringar till. En är att svenskt näringsliv rent historiskt dominerats av råvaru- och verkstadsindustri, områden som traditionellt är mansdominerade. En förändring skedde när tjänsteföretagen ökade i näringslivet, för med det ökade även andelen kvinnor (Nilsson, 2009) 

Chefsyrken och övriga

Att titta på mångfalden bland anställda med chefspositioner är relevant utifrån aspekter som maktfördelning, karriärmöjligheter och möjligheten till utveckling i sitt yrkesliv. Det handlar om vilka som har tillgång till makt och därigenom möjlighet till påverkan. I detta stycke görs en uppdelning utifrån om de anställda benämns som chefer eller ej enligt SCBs klassifikation. Totalt arbetar 4303 personer i Tomelilla. 229 av dem har arbeten som SCB klassar som chefsyrken. Detta motsvarar 5 % av arbetsstyrkan, vilket innebär att gruppen som har chefsyrken är relativt liten. Statistiken indikerar dock på tydliga mönster, trots att urvalsgruppen är liten.

Det är män med svensk bakgrund som har chefsyrken i störst utsträckning totalt sett. Det är vanligast att vara chef i Tomelilla kommun om du är en man med svensk bakgrund. Därefter om du är kvinna med svensk bakgrund. Det är mer än dubbelt så vanligt att en chef är man med svensk bakgrund, än en kvinna med utländsk bakgrund. Att statistiken ser ut som den gör innebär i förlängningen att det främst är män med svensk bakgrund som sitter på maktpositioner på arbetsmarknaden, och har därigenom bäst möjligheter till karriärutveckling.

Offentlig

Andelen med chefsyrken bland de sysselsatta i offentlig sektor är 4 %, medan 96 % inte är chefer. 

Män med svensk bakgrund är överrepresenterade bland sysselsatta med chefsyrken i offentlig sektor. Kvinnor med svensk och utländsk bakgrund är chefer i betydligt mindre utsträckning och ingen man med utländsk bakgrund är chef i offentlig sektor i Tomelilla kommun. Mönster från andra kommuner har visar att det vanligtvis är män med svensk bakgrund som är överrepresenterade bland chefer. Statistiken är särskilt intressant med tanke på att de flesta av de anställda i offentlig sektor är kvinnor, med både svensk och utländsk bakgrund. Det är alltså bara på chefspositionerna som män med svensk bakgrund är överrepresenterade inom offentlig sektor vilket visar att cheferna inte speglar den bas av anställda som finns inom sektorn. Winnet Skåne har visat i exempel från sju skånska kommuner att inom kommunal förvaltning minskar antalet kvinnor för varje steg uppåt i hierarkin. 

Privat

Av de sysselsatta i privat sektor i Tomelilla kommun har 6 % yrken som klassas som chefsyrken, medan 94 % inte är chefer.

I privat sektor är det män med svensk bakgrund som dominerar bland chefer, följt av kvinnor med svensk och män med utländsk bakgrund. Kvinnor med utländsk bakgrund är chefer i något lägre utsträckning. 

Faktaruta

Mäns, främst män med svensk bakgrund, dominans på ledande positioner kan förklaras på olika sätt. Forskning visar att för att överhuvudtaget komma ifråga som chef är det viktigt att svara upp mot normen för och idealbilden av en ledare i den organisation dit ledaren ska rekryteras. Det som känns ”rätt” i en rekrytering sammanfaller ofta med det som känns bekant, som underlättas av att både den som rekryterar och den som är aktuell för tjänsten delar samma kulturella bakgrund och kontext och därmed har liknande smak, värderingar och livsstil. Detta påverkar enfalden på ledande positioner, möjligheten till karriärutveckling och maktfördelningen i samhället (SOU 2014:81)

Utbildning

Utbildningsnivån påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden, inkomst och i förlängningen pensionen. Utbildning spelar även roll för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Skåne har en i genomsnitt hög utbildningsnivå, men den varierar över regionen. Högst utbildningsnivå i Skåne har Lund och Lomma.

Ett sätt att mäta utbildningsnivån är att titta på högsta avslutade utbildning bland de i befolkningen, uppdelat på förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. I Tomelilla kommun har 24 % eftergymnasial utbildning i jämförelse med Skånes genomsnitt på 40 %. Utbildningsnivån är generellt sett lägre i Tomelilla än i Skåne som helhet, samtidigt som utbildningsnivån varierar beroende på kön och bakgrund. 

Faktaruta

Utbildningsnivån i Skåne är hög, men den varierar inom regionen. I alla kommuner dominerar kvinnor bland de med eftergymnasial utbildning. När utbildningsnivån bryts ner på ålder visar statistiken att skillnaderna i utbildningsnivå är större bland yngre kvinnor och män än bland äldre (Kvinnor och män i Skåne 2015). Det stämmer väl överens med etablerade mönster i samhället idag, där vi ser att kvinnor sedan 1990-talet varit i majoritet på svenska universitet och högskolor (SOU 2011:1). Generellt sett har de i befolkningen med utländsk bakgrund en något lägre utbildningsnivå än de med svensk bakgrund, men när det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten. Statistiken från Skåne visar tydligt att män med utländsk bakgrund i högre grad har eftergymnasial utbildning än män med svensk bakgrund. För gruppen med utländsk bakgrund påverkar vilket land man har sin bakgrund i ens utbildningsnivå (SCB, Temarapport 2014:6).

NEET

Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden påverkar möjligheten till självförsörjning, har negativa hälsoeffekter och innebär i förlängningen större samhällsekonomiska kostnader. Ett mått för att förstå vilka som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är NEET, vilket står för Not in Employment Education or Training. I diagrammet nedan görs en uppdelning mellan sysselsatta, studenter och NEETs. NEETs består här av arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiskt program, förtidspensionärer, personer som får sjukpenning, vårdar anhörig eller får sin inkomst från försörjningsstöd.

Kvinnor och män med utländsk bakgrund är de som framför allt har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden och som förvärvsarbetar i minst utsträckning i Tomelilla kommun. Jämfört med Skåne som helhet ligger förvärvsfrekvensen och andelen NEETs i linje med genomsnittet för såväl personer med svensk som för personer med utländsk bakgrund. Män med utländsk bakgrund är en mindre grupp NEETs jämfört med Skånesnittet på 42 %.

Det är både en utmaning och en möjlighet för kommunen att få upp sysselsättningen och minska utanförskapet. Samtidigt finns en utmaning med kompetensförsörjningen och de behov och bristyrken som vi ser på den skånska arbetsmarknaden. Om gruppen som inte förvärvsarbetar kan matchas gentemot behoven på arbetsmarknaden och insatser kan planeras utifrån det, kan kommunen förbättra människors levnadsvillkor, öka tillväxten och skatteintäkterna. Den stora andelen kvinnor med utländsk bakgrund som har en eftergymnasial utbildning kan vara en stor resurs för kommunen som ännu inte används. Strukturerna för vilka som har tillträde till och rekryteras på arbetsmarknaden bör ses över så fler får möjlighet att arbeta och utvecklas och för att tillvarata den dolda kompetens som finns i kommunen. 

Faktaruta

NEET har framför allt använts för att uppmärksamma ungas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt de unga som varken arbetar eller studerar. Studier visar att det finns flera risker med att befinna sig i utsatthet, bland annat har forskningen funnit samband mellan arbetslöshet och ohälsa, och även mellan längden på arbetslösheten och dess påverkan på hälsan. Ju längre arbetslöshet, desto större risk för negativa hälsoeffekter (Janlert, 2012)

Skånes närhet till Danmark innebär att många bor i Skåne, men arbetar i Danmark. Gränspendlingen är inte inkluderad i statistiken, vilket kan påverka sysselsättningssiffrorna negativt, särskilt i de kommuner som har goda kommunikationer över sundet

Inkomster

Inkomst och självförsörjning är något av det mest grundläggande i samhället, det styr människors möjligheter och påverkar samhällsekonomin i stor utsträckning. Enligt gällande EU-definition räknas det som ”risk för fattigdom” om din familj har en disponibel inkomst under 60 % av medianinkomsten. I Skånes fall går gränsen vid 262 000 per familj för nattbefolkningen, dvs de som är skrivna i kommunen men som inte nödvändigtvis arbetar i kommunen.

I Tomelilla kommun har 34 % av familjerna en disponibel inkomst under 262 000 per familj och år, och riskerar därmed ekonomisk utsatthet. Motsvarande siffra för Skåne är också 34 %. Samtidigt visar statistiken att det finns tydliga strukturer beroende på bakgrund, och även till viss del beroende på kön. Personer med utländsk bakgrund riskerar ekonomisk utsatthet i större utsträckning än personer med svensk bakgrund, samtidigt som kvinnor oavsett bakgrund har en sämre situation än män med samma bakgrund. Män med svensk bakgrund är minst utsatta i kommunen. 

Att det är just gruppen kvinnor och män med utländsk bakgrund som har sämre ekonomiska förutsättningar hänger tydligt samman med tidigare siffror över förvärvsarbetande och att människor med utländsk bakgrund inte släppts in på arbetsmarknaden. Den goda ekonomiska situationen för majoriteten av män med svensk bakgrund kan bland annat förklaras med att män ofta arbetar inom branscher med hög lön och mer sällan inom offentlig sektor. Kvinnors sämre ekonomiska situation kan bland annat förklaras av att kvinnor oftare arbetar inom låglöneyrken, och att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid.

Medianinkomst

Medianinkomsten för alla sammantaget i Tomelilla kommun är 222 750 kronor, men det finns tydliga strukturer kopplade till både kön och bakgrund i frågor om inkomster där bakgrund är den tydligaste faktorn för inkomstens storlek. 

Kvinnor med utländsk bakgrund har kommunens lägsta medianinkomst. Män med svensk bakgrund har den högsta medianinkomsten i kommunen, och skillnader i inkomst mellan könen är större bland de med svensk bakgrund än de med utländsk bakgrund. Män med svensk bakgrund tjänar i genomsnitt 114 000 kronor mer per år än kvinnor med utländsk bakgrund, och över 89 500 kronor mer per år än män med utländsk bakgrund.

Faktaruta

Skillnader i inkomster mellan de med svensk och utländsk bakgrund kan bland annat förklaras med att invånare med utländsk bakgrund har en betydligt lägre sysselsättningsnivå än vad de med svensk bakgrund har. Ytterligare en förklaring är att invånarna med svensk bakgrund har högre positioner på arbetsmarknaden.

Sett till löneskillnader mellan kvinnor och män är de viktigaste förklaringarna att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika sektorer, i olika yrken och har olika positioner i arbetslivet. Mäns arbete värderas högre, och inkomstskillnaderna minskar långsamt. En utmaning med att öka kvinnors inkomster är att många kvinnor arbetar inom yrken med stark kvinnodominans och med relativt låga löner (SOU 2014:81)

Sammanfattande slutsatser

Tomelilla kommun möter utmaningar, problem och möjligheter kopplade till jämställdhet och integration, precis som andra kommuner. Statistiken från kartläggningen synliggör att kön och bakgrund spelar olika stora roll för olika frågor. Bakgrundens betydelse kan tydligt kopplas till frågor om ekonomi och inkomster, medan kön kan kopplas till arbetsmarknad och företagande. Som kommun sticker Tomelilla ut genom ett högre företagande än i Skåne som helhet, men även genom att utbildningsnivån är lägre.