Inledning

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska öka tillväxten och nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och bli en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten.

Befolkningen i Skåne har sina rötter i sammanlagt 193 länder, och en
femtedel är född utomlands. Detta medför en värdefull mångfald av
bakgrunder, erfarenheter, kompetenser och synsätt. Studier som undersöker integrationens och mångfaldens effekter har visat på positiva effekter så som ökad konkurrenskraft, kreativitet, innovationsförmåga, effektivitet och lönsamhet för regioner med blandad befolkningsstruktur.

2012 genomförde OECD en studie om Skånes utvecklingspotential och de konstaterade att invandringen till Skåne antingen kommer att bli en börda eller en tillgång på lång sikt. Vilket det blir avgörs till stor del av hur arbetet utvecklas gällande begränsningar i form av diskriminering, utbildningsnivå, bristande validering av kompetens och exkluderande rekryteringsprocesser d.v.s. faktorer som direkt motverkar Skånes utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt för Skånes framtid att fler personer får möjlighet att arbeta och utvecklas inom det yrke som de har kompetens för och själv har valt.

I denna kartläggning, som utvecklats av Region Skåne i samarbete med Winnet Skåne, beskrivs på ett övergripande sätt hur mångfalden ser ut i näringslivet i Skånes 33 kommuner samt hur tillgång till exempelvis ekonomisk makt ser ut. Annorlunda uttryckt försöker vi visa huruvida Skånes befolkning tas tillvara som en möjlighet för att Skåne på sikt ska klara av sin kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt.

Med andra ord: denna kartläggning ger en fingervisning om hur de samtida integrationsprocesserna fungerar och är därmed en nyckel för Skånes fortsatta utveckling generellt och i synnerhet i ett tillväxt- och arbetsmarknadsperspektiv.

 

Tobias Schölin, Näringslivsutvecklare Region Skåne

Linn Alenius, Verksamhetsutvecklare Winnet Skåne