Turism

Turismen i Skåne hade en positiv utveckling under 2016, både sett till antal övernattningar och omsättning. Antalet övernattningar på kommersiella boenden uppgick till 5,9 miljoner stycken vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med 2015. Gästnätter från utländska besökare (1,4 miljoner stycken) ökade med 10 procent medan gästnätter från svenska besökare (4,5 miljoner stycken) ökade med ungefär 5 procent.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Utländska gästnätter

Flest utländska övernattningar i Skåne står Tyskland för följt av Danmark. Mellan 2015 och 2016 ökade besöken från de flesta länder. Stor ökning hade Indien, Kina, Ungern och Spanien. Portugal och Slovenien mer än fördubblade besöken mellan 2015 och 2016 även om antalet besökare fortfarande är ganska liten.

Boendeformer

Utöver övernattningarna på kommersiella boenden har 7,5 miljoner svenska övernattningar skett i andra boendeformer, främst hos släkt och vänner eller i eget fritidshus.

Dessa icke kommersiella övernattningar ökade med 3 procent mot 2014. Naturligtvis sker även utländska övernattningar i icke kommersiella boendeformer, men dessa fångas tyvärr inte upp inom nuvarande statistik. Det har också genomförts 10,8 miljoner dagsbesök i Skåne under 2015.

Vad gäller de kommersiella boendena så ökar gätsnätterna på hotell med cirka 10 procent och gästnätter i stugbyar med nästan lika mycket. Gästnätter på campingplatser och vandrarhem minskar något.

Omsättning

Den totala turismomsättningen i Skåne växer tillsammans med antalet övernattningar och uppgick 2015 till 36,7 miljarder kronor, en ökning med 6,4 procent mot 2014.

Turismomsättningen står för 2,8 procent av Skånes BRP (Bruttoregionprodukt), en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2014. Vidare ger turismen upphov till sysselsättning motsvarande cirka 27 800 heltidstjänster 2015, som fördelar sig mellan olika branscher enligt diagrammet nedan.

Kapitlet avseende Turism uppdaterades under augusti 2017.