Turism

Turismen i Skåne hade en positiv utveckling under 2016, både sett till antal övernattningar och omsättning. Antalet övernattningar på kommersiella boenden uppgick till 5,9 miljoner stycken vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med 2015. Gästnätter från utländska besökare (1,4 miljoner stycken) ökade med 10 procent medan gästnätter från svenska besökare (4,5 miljoner stycken) ökade med ungefär 5 procent. De preliminära siffrorna för 2017 visar en minskning in antalet övernattningar i Skåne, de utländska övernattningarna ökar men minskar för de svenska gästnätterna. 

 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Utländska gästnätter

Flest utländska övernattningar i Skåne står Tyskland för följt av Danmark. Mellan 2015 och 2016 ökade besöken från de flesta länder. Stor ökning hade Indien, Kina, Ungern och Spanien. Portugal och Slovenien mer än fördubblade besöken mellan 2015 och 2016 även om antalet besökare fortfarande är ganska liten.

Boendeformer

Utöver övernattningarna på kommersiella boenden har 7,5 miljoner svenska övernattningar skett i andra boendeformer, främst hos släkt och vänner eller i eget fritidshus.

Dessa icke kommersiella övernattningar ökade med 2 procent mot 2015. Naturligtvis sker även utländska övernattningar i icke kommersiella boendeformer, men dessa fångas tyvärr inte upp inom nuvarande statistik. Det har också genomförts 11,3 miljoner dagsbesök i Skåne under 2016, vilket är en ökning med 5 procent jämför med 2015.

Vad gäller de kommersiella boendena så ökar gätsnätterna på hotell med cirka 10 procent och gästnätter i stugbyar med nästan lika mycket. Gästnätter på campingplatser och vandrarhem minskar något.

Omsättning

Den totala turismomsättningen i Skåne växer tillsammans med antalet övernattningar och uppgick 2016 till 39,6 miljarder kronor, en ökning med 6,2 procent mot 2015.

Turismomsättningen står för 2,8 procent av Skånes BRP (Bruttoregionprodukt) 2016, vilket är på samma nivå som 2015. Vidare ger turismen upphov till sysselsättning motsvarande cirka 28 849 heltidstjänster 2016, som fördelar sig mellan olika branscher enligt diagrammet nedan. 

Kapitlet avseende Turism uppdaterades under augusti 2017.