Tillit till andra

Andelen som uppgett låg generaliserad tillit till andra människor har minskat bland skånska män och kvinnor under perioden 2000-2012.

I Folkhälsoenkät 2012 uppgav 36 procent av männen och 38 procent av kvinnorna en generell låg tillit. Andelen med låg tillit var högre bland yngre män och kvinnor än bland äldre, samt högre bland personer som stod utanför arbetsmarknaden jämfört med den arbetande delen av befolkningen.

Generaliserad tillit varierar även med födelseland och andelen män och kvinnor födda utanför Norden anger i högre utsträckning en låg tillit än personer födda inom Norden.

Barn och ungdomar i Skåne har en lägre tillit än den vuxna befolkningen. Folkhälsoenkät Barn och Unga 2012 visade att flickor genomgående har en lägre tillit jämfört med pojkar. I årskurs nio och på gymnasiets årskurs två rapporterar nästan sju av tio flickor och cirka sex av tio pojkar en låg tillit.