Tillgänglighet till arbete

Skåne är en tätbefolkad och flerkärnig region. Tätheten i Skåne tillsammans med den flerkärniga strukturen, ger mycket goda förutsättningar för geografisk tillgänglighet inom den skånska arbetsmarknaden.

För att utvärdera skåningarnas tillgång till arbete har antalet arbetstillfällen i Skåne som varje medborgare når inom 45 minuter i kollektivtrafik beräknats. Bakomliggande modell är Region Skånes tillgänglighetsmodell 2015.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Tillgängligheten i Skåne

Totalt antal arbetstillfällen i Skåne uppgick år 2013 till 560 530. Tillgängligheten till dessa varierar mycket beroende på var i Skåne bostället är.

Från området kring Lunds centralstation nås cirka 310 000 stycken, det vill säga cirka 56 procent, av Skånes arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Detta gör denna plats till den som når störst antal av regionens arbetstillfällen.

Medelskåningen når cirka 110 000 Skånska arbetstillfällen. Detta utgör cirka 20 procent av alla arbetstillfällen i Skåne. Samtidigt når till exempel centrala Simrishamn cirka 10 000, det vill säga cirka 2 procent, av Skånes arbetstillfällen inom samma tidsintervall, vilket visar på den stora variansen i regionen.

Ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg. Som en följd av detta når orter som ligger inom 45 minuters restid ifrån någon eller flera av dessa städer en stor andel av Skånes arbetstillfällen. Lunds höga tillgänglighet är t ex en effekt av att både Malmös och Helsingborgs arbetsmarknader nås, samt flera av de övriga regionala kärnornas, utöver alla de arbetsplatser som också redan finns i Lund.

En viktig faktor för en plats i Skåne är alltså tillgänglighet till någon eller flera av de regionala kärnorna, med tyngdpunkt på de regionala tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Restid och tillgänglighet

Genom att öka restiden i kollektivtrafik från 45 minuter till en timme så ökas tillgängligheten drastiskt för många platser.

Till exempel når Hässleholm C mer än dubbelt så många arbetstillfällen med den extra kvarten. Samma gäller för Höörs station. Trelleborgs lasarett får en drastisk förbättring av 15 extra minuters restid. Stationen ökar från 37 500 tillgängliga arbetstillfällen inom 45 minuters kollektivtrafikresa, till 176 406 inom 60 minuter. Detta utgör en ökning på 370 procent.

Öresundsperspektivet

Skåne är ju dock ingen ö, utan har goda förbindelser med både angränsande län och Danmark. Detta innebär att antalet arbetstillfällen som är möjliga att pendla till för många skåningar är mycket större än bara de som finns inom länets gränser.

Den 12e november 2015 infördes tillfälliga inre gränskontroller i Sverige. Senare infördes även Id-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige från bland annat Danmark. För bilresor över Öresundsbron och resor med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör blev tidspåverkan obefintlig. Men tågoperatörerna på Öresundsbron var skyldiga att genomföra en Id-kontroll på alla resenärer innan tågen lämnar Danmark. Vidare behövde även tid avsättas för en poliskontroll vid första stoppet i Sverige. Detta påverkade tidtabellen starkt.  

I praktiken innebar det att alla resenärer som reser med tåg från Danmark till Sverige fick stiga av tåget på Köpenhamns flygplats för att genomgå en Id-kontroll. Sedan gjorde tåget ett nio minuter långt stopp på första stationen i Sverige, Hyllie, för att polisen ska ha möjlighet att genomföra en passkontroll på alla passagerare. För att kunna genomföra dessa kontroller sänktes turtätheten  på Öresundstågen, vilket försämrade bytesmöjligheter och förlängerde restider generellt i Skånes kollektivtrafiksystem.

För Öresundspendlarna blev den sammantagna effekten av detta en förlängning av restiden mellan Köpenhamns Huvudbanegård och Malmö Centralstation från 35 minuter till 75 minuter. Detta fick i sin tur negativa konsekvenser för hur många arbetstillfällen som det gick att pendla till inom en rimlig tidsram för Skånes invånare. Till exempel så innebar det att det inte längre gick att pendla mellan Lund Central och centrala Köpenhamn inom en timme med kollektivtrafik. Det blev en minskning på minst 320 000 arbetstillfällen som det gick att pendla till inom en timme från Malmö C. Som en jämförelse har Skåne ca 560 000 arbetstillfällen totalt.

I September 2017 justerades Öresundstågens tidtabeller för att återinföra fler tåg under rusningstid samt förkorta uppehållen på Hyllie station och flygplatsen. Sedan ID-kontrollerna togs bort och justeringarna av Öresundstågens tidtabeller har pendlingsmöjligheter över sundet förbättrat, men läget är fortfarande sämre än före införandet av samtliga gränskontroller.  

Nedan visas kartor över hur tillgängligheten såg ut under 2015, 2016 och 2018 med 60 minuter med kollektivtrafik. Antalet arbetstillfällen som kan nås från Malmö Hyllie har ökat mellan 2015 och 2018, medan det har minskat från Malmö C och Lund C.  Samtidigt har antalet arbetsplatser i Köpenhamnsområdet också ökat med ungefär 12 %.  Därför måste antalet arbetsplatser år 2015 justeras efter denna ökning.  Resultatet blir att antalet arbetstillfällen som kan nås från Skåne har minskat överlag, men minskningen från Malmö C och Lund C är betydligt mer än från Malmö Hyllie.  Detta kan bero på att passkontroller fortfarande genomförs vid Hyllie, vilket leder till något längre resor för alla som måste resa vidare från Malmö Hyllie.

Trots att det fortfarande råder en minskning i potentiella arbetstillfällen i Danmark från Skåne sedan innan kontrollerna så har läget blivit bättre jämfört med år 2016, då ID-kontroller också genomfördes på flygplatsen.  Från Malmö Hyllie och Malmö C så har antalet arbetstillfällen ökat med cirka 150 %  jämfört med justerade siffror för 2016.  Från Lund C är ökningen på cirka 350 % mellan 2016 och 2018.

Den procentuella förändringen av tillgängligheten av potentiella arbetstillfällen i Danmark från Skåne innan ID-kontrollerna (2015) och 2018 är -3 procent för Malmö hylle, -15% för Malmö C och -51% för Lund C. 

Kapitlet avseende tillgänglighet har uppdaterats under april 2018.