Tillgänglighet till arbete

Skåne är en tätbefolkad och flerkärnig region. Tätheten i Skåne tillsammans med den flerkärniga strukturen, ger mycket goda förutsättningar för geografisk tillgänglighet inom den skånska arbetsmarknaden. För att utvärdera Skåningarnas tillgång till arbete har antalet arbetstillfällen i Skåne som varje medborgare når inom 45 minuter i kollektivtrafik beräknats. Bakomliggande modell är Region Skånes tillgänglighetsmodell 2015.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Tillgängligheten i Skåne

Totalt antal arbetstillfällen i Skåne uppgick år 2013 till 560 530. Tillgängligheten till dessa varierar mycket beroende på var i Skåne bostället är.

Från området kring Lunds centralstation nås cirka 310 000 stycken, det vill säga cirka 56 procent, av Skånes arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Detta gör denna plats till den som når störst antal av regionens arbetstillfällen.

Medelskåningen når cirka 110 000 Skånska arbetstillfällen. Detta utgör cirka 20 procent av alla arbetstillfällen i Skåne. Samtidigt når till exempel centrala Simrishamn cirka 10 000, det vill säga cirka 2 procent, av Skånes arbetstillfällen inom samma tidsintervall, vilket visar på den stora variansen i regionen.

Ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg. Som en följd av detta når orter som ligger inom 45 minuters restid ifrån någon eller flera av dessa städer en stor andel av Skånes arbetstillfällen. Lunds höga tillgänglighet är t ex en effekt av att både Malmös och Helsingborgs arbetsmarknader nås, samt flera av de övriga regionala kärnornas, utöver alla de arbetsplatser som också redan finns i Lund.

En viktig faktor för en plats i Skåne är alltså tillgänglighet till någon eller flera av de regionala kärnorna, med tyngdpunkt på de regionala tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Restid och tillgänglighet

Genom att öka restiden i kollektivtrafik från 45 minuter till en timme så ökas tillgängligheten drastiskt för många platser.

Till exempel når Hässleholm C mer än dubbelt så många arbetstillfällen med den extra kvarten. Samma gäller för Höörs station. Trelleborgs lasarett får en drastisk förbättring av 15 extra minuters restid. Stationen ökar från 37 500 tillgängliga arbetstillfällen inom 45 minuters kollektivtrafikresa, till 176 406 inom 60 minuter. Detta utgör en ökning på 370 procent.

Öresundsperspektivet

Skåne är ju dock ingen ö, utan har goda förbindelser med både angränsande län och Danmark. Detta innebär att antalet arbetstillfällen som är möjliga att pendla till för många skåningar är mycket större än bara de som finns inom länets gränser.

Den 12e november 2015 infördes tillfälliga inre gränskontroller i Sverige. Senare infördes även Id-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige från bland annat Danmark. För bilresor över Öresundsbron och resor med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör blir tidspåverkan obefintlig. Men tågoperatörerna på Öresundsbron är skyldiga att genomföra en Id-kontroll på alla resenärer innan tågen lämnar Danmark. Vidare behöver tid avsättas för en poliskontroll vid första stoppet i Sverige. Detta påverkar tidtabellen starkt.

I praktiken innebär det att alla resenärer som reser med tåg från Danmark till Sverige får stiga av tåget på Köpenhamns flygplats för att genomgå en Id-kontroll. Sedan gör tåget ett nio minuter långt stopp på första stationen i Sverige, Hyllie, för att polisen ska ha möjlighet att genomföra en passkontroll på alla passagerare. För att kunna genomföra dessa kontroller har även turtätheten sänkts på Öresundstågen, vilket försämrar bytesmöjligheter och förlänger restider generellt i Skånes kollektivtrafiksystem.

För Öresundspendlarna blir den sammantagna effekten av detta en förlängning av restiden mellan Köpenhamns Huvudbanegård och Malmö Centralstation från 35 minuter till 75 minuter. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för hur många arbetstillfällen som går att pendla till inom en rimlig tidsram för Skånes invånare. Till exempel så innebär det att det inte längre går att pendla mellan Lund Central och centrala Köpenhamn inom en timme med kollektivtrafik. I siffror så ser vi en minskning på minst ca 320 000 arbetstillfällen som går att pendla till inom en timme från Malmö C. Som en jämförelse har Skåne ca 560 000 arbetstillfällen totalt.

Kapitlet avseende tillgänglighet har uppdaterats under februari 2017.