Sysselsättning

Skåne har den lägsta sysselsättningsgrad på 76,4%, vilket var den lägsta för alla län även när gränspendlare till Danmark medräknas 2017. Riksgenomsnittet är 79,8.

Sysselsättningsgraden varierar kraftigt mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 73,2 procent, medan sydöstra Skåne, med 79,8 procent, har den högsta sysselsättningsgraden.

Inom ramen för EU2020 arbetet är målet att höja sysselsättningsgraden till minst 75 procent i medlemsländerna till år 2020. Sveriges nationella mål är en sysselsättningsgrad väl över 80 procent till år 2020 samt att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Andel sysselsatta

Sysselsatta i Skåne och Riket* 2005-2017
Andel förvärvsarbetande befolkning 20-64 år Källa: SCB, Öresundsdatabasen, StatNord

Demografisk struktur

Kvinnornas förvärvsfrekvens i Skåne uppgick 2017 till 75 procent och männens till 77,8 procent (inklusive gränspendling mot Danmark och Norge 2015), vilket kan jämföras med riksgenomsnitten på 78,4 respektive 81,2 procent

I samtliga län är mäns förvärvsfrekvens högre än kvinnors. Jönköpings län har den största skillnaden på 4 procent och Norrbottens län har den lägsta skillnaden på 0,7 procent.

Ur ett europeiskt perspektiv är skillnaderna mellan män och kvinnors förvärvsfrekvens generellt små i Norden, framför allt i jämförelse med södra Europa. Enligt Eurostats regionala databas uppgick 2016 kvinnornas förvärvsfrekvens i Skåne-Blekinge (värden redovisas inte på länsnivå utan endast på så kallad NUTS2-nivå) till 98 procent av männens sysselsättningsgrad, mätt på åldersgruppen 20-64 år. Genomsnittet för riket som helhet var 95,4 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet för EU27 på 85 procent.

Av de drygt 300 europeiska regioner (exkl. Turkiet) som finns i Eurostats databas har Skåne-Blekinge den 17:e lägsta skillnaden mellan män och kvinnors sysselsättningsgrad. Högst skillnad är det i ett antal regioner i Södra Europa. I de Italienska regionerna Campania och Cecilien uppgår kvinnornas sysselsättningsgrad till endast 53 respektive 54 procent av männens.

De nordiska ländernas höga sysselsättningsgrad förklaras till stor del med den höga andelen sysselsatta kvinnor, framför allt i de högre åldersgrupperna.  

Sysselsättningsgraden varierar starkt med födelseland och, i mindre utsträckning,  kön.  Av befolkningen i Skåne mellan 20-64 år med Sverige som födelseland, var 82,5 procent av männen och 82 procent av kvinnorna sysselsatta. Motsvarande värde för befolkningen född utanför Europa har var 49,9 respektive 44,6 procent. Bortsett från invånare födda i övriga nordiska länder så är sysselsättningsgraden för alla födelseländer lägre i Skåne än i riket.

Branschstruktur

Skåne har i stort sett samma branschstruktur som riket med undantag av att andelen sysselsatta inom handel är något högre.

Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin, offentlig förvaltning och försvar , Information och kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet är däremot lägre. Näringslivsstrukturen skiljer sig kraftigt mellan Skånes olika delregioner. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor, sett till branchstruktur, är stor i Skåne. Storst andel män finns det i byggsektorn och störst andel kvinnor inom vård- och omsorgsbranchen. 

Antal Förvärvsarbetande per bransch 2017
(%). Sysselsatta, 16+, med arbetsplats i storstadslänen och riket fördelade på bransch Källa:SCB
Andel förvärvsarbetande per bransch fördelat på kön i Skåne 2017
(%)16+ Källa: SCB