Öresundsintegration

Öresundsregionen (The Greater Copenhagen area) består av hela Skåne på den svenska sidan av Öresund och Själland, Lolland, Falster; Mön och Bornholm på danska sidan av Öresund.

Öresundsregionen är Nordens största och mest tätbefolkade storstadsområde med drygt 4 miljoner människor varav cirka 2/3 på den danska och 1/3 på den svenska sidan Öresund. Sommaren 2000 invigdes Öresundsbron vilken gav nya förutsättningar för Öresundsregionen.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

 

Arbetspendling

Arbetspendlingen över Öresund har ökat stadigt sedan Öresundsbron invigdes från 3 000 personer år 2000 till nästan 20 000 år 2008. Mellan 2008 och 2015 har Öresundspendlingen minskat till dryga 14 000. Enligt prognostiserade siffror för 2016 och 2017 förväntas pendlingen ha minskat ytterligare.

En grupp som går mot strömmen är de som pendlar från den danska sidan av Öresund till Skåne. Denna grupp är fortfarande mycket liten men har ökat stadigt mellan 2011-2015.

Öresundspendlarna med bosättning i Skåne är till 40 procent födda i Sverige och 34 procent är födda i Danmark år 2015. I den motsatta riktningen är 62 procent födda i Danmark och 20 procent födda i Sverige. Det är tillgången på arbete och ett högre löneläge som är de främsta drivkrafterna bakom pendlingen till Danmark.

Pendlarna som är bosatta i Skåne och arbetspendlar till andra sidan sundet arbetar framförallt inom transport/kommunikation, handel och i tjänstesektorn. Sex av tio pendlare är män 2015 men antalet kvinnor har ökat.

Arbetspendlarna från den danska delen av Öresund till Sverige har i större utsträckning eftergymnasial utbildning än de som pendlar från den svenska delen av Öresund till Danmark. Utöver arbetspendlarna över Öresund hade 3 600 personer löneinkomster på den andra sidan av Öresund 2015.  

  

Branschfördelning bland pendlare 2015
Källa: Öresundsdatabasen

Flyttning över sundet

Inflyttningen från den danska delen av Öresund till Skåne ökade fram till 2007 och nivån var då sex gånger så stor som före Öresundsbron stod färdig.

 En viktig förklaring till den ökade inflyttningen från Danmark var de snabbt stigande bostadspriserna i Köpenhamnsområdet i kombination med bra och billiga bostäder i Skåne inom pendlingsavstånd till de attraktiva och välbetalda arbetena på den danska sidan av Öresund. Hösten 2006 kulminerade bostadspriserna i Köpenhamn och därefter sjönk priserna dramatiskt. Sedan dess har färre danskar flyttat till Skåne samtidigt som allt fler människor valde att flytta över sundet till Danmark. Dock har även denna flyttström avtagit de senaste åren och den totala flyttningen över Öresund är tillbaka på 2002 års nivå. Sedan 2010 har Skåne ett negativt flyttnetto gentemot den danska delen av vår gränsregion. Av dem som flyttade från den danska delen av Öresund till Skåne år 2018 var 47 procent födda i Danmark och 20 procent födda i Sverige. I andra riktningen utgjorde personer med födelseland Danmark 36 procent av flyttarna och födelseland Sverige 32 procent.

 

Kapitlet om Öresund uppdaterades i januari 2020