Kulturkonsumtion och deltagandekultur

Det mesta vad gäller kulturaktiviteter i Skåne följer trenden i landet som helhet.

 Museibesöken, som ökade starkt 2016, sjönk tillbaka något under 2017. Detsamma gäller besöken på Skånes scenkonstinstitutioner, där dock repertoarerna för enstaka år kan spela in.

Antalet fysiska utlån på folkbiblioteken har minskat, medan däremot besöken ökade. Siffrorna varierar dock betydligt mellan de olika kommunerna i Skåne, där någon kommun har siffror bland landets högsta. Den nationella trenden är att besökstalen på biblioteken minskar, medan antalet aktiviteter ökar.

Folkbildningen uppvisar ökade siffror vad gäller antal cirkeldeltagare, och detsamma gäller antalet deltagarveckor på folkhögskolor.

Kapitlet om Kultur uppdaterades i november 2018