Kulturkonsumtion och deltagandekultur

Kulturdeltagandet i Skåne går både upp och ner och till stor del följs samma trend som i övriga Sverige.

Antalet besökare till museer och andra kulturarvsinstitutioner har under året fortsatt att öka, till en viss del beroende på besök av skolklasser. Den motsatta trenden kan man märka på scenkonstområdet, det vill säga att besöksantalet gått ned något.

Både antalet deltagarveckor på de skånska folkhögskolorna och antalet studiecirkeltimmar har ökat, delvis beroende på det stora antalet utlandsfödda, främst kvinnor, som studerar.

Biblioteksverksamheten håller på att förändras mot ett ökat fokus på programverksamhet, samtidigt sjunker utlånings- och besökssiffrorna något på biblioteken i Skåne. 

Kapitlet om Kultur uppdaterades i november 2016