Hälsorisker

Många levnadsvanor är hälsorelaterade genom ökad risk för både insjuknande och dödlighet i vanligt förekommande folksjukdomar som hjärtkärlsjukdom, företrädesvis hjärtinfarkt och stroke samt cancer. Några av dessa hälsorisker är tobaksrökning samt övervikt och i synnerhet fetma.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

Tobak

Tobaksrökning har minskat kontinuerligt över tid i Sverige men är fortfarande ett stort folkhälsoproblem.

Rökning är vanligare bland medelålders personer och bland utrikesfödda (framför allt utrikesfödda män). År 2012 var andelen dagligrökare 12 procent bland både män och kvinnor i Skåne med stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

Lägst andel dagligrökare ses bland högre tjänstemän (4 procent bland män och 5 procent bland kvinnor), vilket kan jämföras med 19 procent respektive 20 procent bland icke-facklärda arbetare och ännu högre andelar bland långtidssjukskrivna och arbetslösa, där den allra högsta andelen ses bland långtidssjukskrivna män (nästan 30 procent).

I Skåne har andelen som röker dagligen minskat stort i sett samtliga socioekonomiska grupper under perioden 2000-2012. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad i förekomst av daglig rökning i Skåne jämfört med riket. 

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma har blivit vanligare i den svenska befolkningen sedan början av 1990- talet, men ökningstakten har avtagit på senare år. Övervikt och fetma mäts med BMI (Body Mass Index): kroppsvikten i kilogram delat med längden i kvadratmeter. BMI över 25 räknas som övervikt och BMI över 30 som fetma. Övervikt, och i synnerhet fetma, ökar risken för dålig hälsa (exempelvis diabetes och hjärtkärlsjukdom) samt förtida död. I Skåne var 59 procent av männen och 42 procent av kvinnorna överviktiga eller feta år 2012. Den lägsta andelen med övervikt eller fetma ses i åldern 18-34 år. Den högsta andelen ses bland män i åldern 45-64 år och bland kvinnor i åldern 65-80 år. Trenden över tid visar att andelen med övervikt/fetma ökade under hela 2000-talet bland män medan ökningen bland kvinnor planade ut år 2008. Jämfört med nationella siffror är andelen med övervikt/fetma något högre i Skåne än genomsnittet för riket.

 Ny data för hälsorisker i Skåne offentliggörs sommaren 2020.